فارسی English


 

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر شاهسوند
سرپرستار بخش: سرکار خانم مساح
تعداد تخت: 26 عدد
تلفن داخلی: 1017 و 1018
   

 

 

 

 

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر شاهسوند
سرپرستار بخش: سرکار خانم مساح
تعداد تخت: 26 عدد
تلفن داخلی: 1017 و 1018