فارسی English


 

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر ابهری
سرپرستار بخش: سرکار خانم بافکار
تعداد تخت: 32 عدد
تلفن داخلی: 213 و 214
   

 

 

 

 

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر ابهری
سرپرستار بخش: سرکار خانم بافکار
تعداد تخت: 32 عدد
تلفن داخلی: 213 و 214