فارسی English


اطلاعات بخش زنان دو

 

 
رئیس بخش : سرکار خانم دکتر طباطبائی
سرپرستار بخش: سرکار خانم پورافضل
تعداد تخت: 18 عدد
تلفن داخلی: 1019 و 1022

 

 

 

 

 
رئیس بخش : سرکار خانم دکتر طباطبائی
سرپرستار بخش: سرکار خانم پورافضل
تعداد تخت: 18 عدد
تلفن داخلی: 1019 و 1022