فارسی English


اطلاعات بخش زنان دو

 

 
رئیس بخش : جناب آقای دکتر صنعتی
سرپرستار بخش: سرکار خانم پورافضل
تعداد تخت: 18 عدد
تلفن داخلی: 216 و 217

 

 

 

 

 
رئیس بخش : جناب آقای دکتر صنعتی
سرپرستار بخش: سرکار خانم پورافضل
تعداد تخت: 18 عدد
تلفن داخلی: 216 و 217