فارسی English


اطلاعات بخش مردان یک

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر نجاتی صفا 
سرپرستار بخش: جناب آقای رحیم رحیمی
تعداد تخت: 27 عدد
تلفن داخلی: 1041 و 1043

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر نجاتی صفا 
سرپرستار بخش: جناب آقای رحیم رحیمی
تعداد تخت: 27 عدد
تلفن داخلی: 1041 و 1043