فارسی English


اطلاعات بخش مردان یک

 

رئیس بخش : سرکار خانم دکتر فیروزه رئیسی
سرپرستار بخش: جناب آقای شهامت
تعداد تخت: 27 عدد
تلفن داخلی: 207 و 208

 

رئیس بخش : سرکار خانم دکتر فیروزه رئیسی
سرپرستار بخش: جناب آقای شهامت
تعداد تخت: 27 عدد
تلفن داخلی: 207 و 208