فارسی English


اطلاعات بخش مردان دو

 

 

  

رئیس بخش : جناب آقای دکتر مجید صادقی
سرپرستار بخش: جناب آقای الیاسوند
تعداد تخت: 26 عدد
تلفن داخلی: 210 و 211

 

 

 

  

رئیس بخش : جناب آقای دکتر مجید صادقی
سرپرستار بخش: جناب آقای الیاسوند
تعداد تخت: 26 عدد
تلفن داخلی: 210 و 211