فارسی English


اطلاعات بخش مردان سه

 

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر نقوی
سرپرستار بخش: جناب آقای اقدامی
تعداد تخت:
تلفن داخلی:

 

 

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر نقوی
سرپرستار بخش: جناب آقای اقدامی
تعداد تخت:
تلفن داخلی: