فارسی English


اطلاعات بخش مردان چهار

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر مکری
 سرپرستار بخش: جناب آقای علی اکبر شعبانی
تعداد تخت: 20 عدد 
 تلفن داخلی:  205 و 229

 

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر مکری
 سرپرستار بخش: جناب آقای علی اکبر شعبانی
تعداد تخت: 20 عدد 
 تلفن داخلی:  205 و 229