فارسی English


اطلاعات بخش مردان چهار

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر مکری
 سرپرستار بخش: جناب آقای فدائی کیوانی 
تعداد تخت: 20 عدد 
 تلفن داخلی:  1107 و 1094

 

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر مکری
 سرپرستار بخش: جناب آقای فدائی کیوانی 
تعداد تخت: 20 عدد 
 تلفن داخلی:  1107 و 1094