فارسی English


اطلاعات بخش مردان چهار

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر مکری
 سرپرستار بخش: جناب آقای رضا عباسی
تعداد تخت: 9 عدد 
 تلفن داخلی:  1226و 1225

 

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر مکری
 سرپرستار بخش: جناب آقای رضا عباسی
تعداد تخت: 9 عدد 
 تلفن داخلی:  1226و 1225