فارسی English


 
کمينه


                                 

داروخانه بیمارستان در حال حاضر نیاز بخشهای بستری و تمام بیماران سرپایی را مرتفع می‌سازد. داروخانه بیمارستان روزبه با بیمه‌های تامین اجتماعی، خدمات درمانی، کمیته امداد، شهرداری، بانک تجارت و هواپیمایی هما طرف قرارداد می‌باشد.

 

شرح وظایف:

اعمال نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان داروخانه

پیش بینی و تهیه لیست داروها و تجهیزات مورد نیاز واحدهای بیمارستان

کنترل و نظارت بر تحویل دارو و تجیزات و امضا اسناد مربوطه

کنترل و نظارت بر امر تحویل داروها به بخش ها و درمانگاه ها

کنترل مستمر در نحوه نگهداری و کنترل تاریخ انقضاء مصرف و استوک مواد مخدر بخش ها

نظارت مداوم بر داروها و تجهیزات موجود در انبار از نظر موجودی،شرایط نگهداری و تاریخ انقضاء مصرف

شرکت در سمینارها ،کنفرانس ها و کمیته های دارویی و ارائه پیشنهادات سازنده

همکاری نزدیک با اساتید و هیئت علمی در جهت پاسخگویی به مسایل دارویی

کنترل داروهای داروخانه مرکزی و استوک بخش ها از نظر شرایط نگهداری و تاریخ انقضاء مصرف

تهیه گزارش از مشکلات ،کمبودها و فعالیت های انجام شده به سرپرست مربوطه

آموزش پرسنل تحت سرپرستی در جهت ارتقاء کیفی و کارایی هرچه بهتر

همکاری با مراکز تحقیقاتی بیمارستان در حد امکانات داروخانه

انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

کنترل نسخه های صادره از بخش ها و بیماران سرپایی از نظر محتوی و تعداد و داروهای تجویز شده و به طور کلی کنترل فنی نسخه های ارسالی


                                 

داروخانه بیمارستان در حال حاضر نیاز بخشهای بستری و تمام بیماران سرپایی را مرتفع می‌سازد. داروخانه بیمارستان روزبه با بیمه‌های تامین اجتماعی، خدمات درمانی، کمیته امداد، شهرداری، بانک تجارت و هواپیمایی هما طرف قرارداد می‌باشد.

 

شرح وظایف:

اعمال نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان داروخانه

پیش بینی و تهیه لیست داروها و تجهیزات مورد نیاز واحدهای بیمارستان

کنترل و نظارت بر تحویل دارو و تجیزات و امضا اسناد مربوطه

کنترل و نظارت بر امر تحویل داروها به بخش ها و درمانگاه ها

کنترل مستمر در نحوه نگهداری و کنترل تاریخ انقضاء مصرف و استوک مواد مخدر بخش ها

نظارت مداوم بر داروها و تجهیزات موجود در انبار از نظر موجودی،شرایط نگهداری و تاریخ انقضاء مصرف

شرکت در سمینارها ،کنفرانس ها و کمیته های دارویی و ارائه پیشنهادات سازنده

همکاری نزدیک با اساتید و هیئت علمی در جهت پاسخگویی به مسایل دارویی

کنترل داروهای داروخانه مرکزی و استوک بخش ها از نظر شرایط نگهداری و تاریخ انقضاء مصرف

تهیه گزارش از مشکلات ،کمبودها و فعالیت های انجام شده به سرپرست مربوطه

آموزش پرسنل تحت سرپرستی در جهت ارتقاء کیفی و کارایی هرچه بهتر

همکاری با مراکز تحقیقاتی بیمارستان در حد امکانات داروخانه

انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

کنترل نسخه های صادره از بخش ها و بیماران سرپایی از نظر محتوی و تعداد و داروهای تجویز شده و به طور کلی کنترل فنی نسخه های ارسالی