فارسی English


اطلاعات بخش اورژانس

 

رئیس بخش :سرکار خانم دکتر رحیمی نژاد
سرپرستار بخش: جناب آقای حسینی میرزائی
تعداد تخت: 20 عدد
تلفن داخلی:  1171و 1164

 

 

رئیس بخش :سرکار خانم دکتر رحیمی نژاد
سرپرستار بخش: جناب آقای حسینی میرزائی
تعداد تخت: 20 عدد
تلفن داخلی:  1171و 1164