فارسی English


 

 

 

 

ریاست بیمارستان: دکتر سید حمیدرضا نقوی

مسئول دفتر: فاطمه روحانی

تلفن :5-55419151  داخلی 2222

 

پیام ریاست :

 

بيمارستان روانپزشكي روزبه با سابقه‌اي بيش از 60 سال بعنوان مهمترين مركز آموزشي، درماني و پژوهشي روانپزشكي در كشور فعاليت دارد. بسياري از روانپزشكاني كه در داخل و يا خارج از كشور فعاليت دارند، بطور مستقيم و يا غيرمستقيم خوشه‌چين اين مركز علمي بوده‌اند و بسياري از بيماراني كه از ناراحتي‌هاي رواني رنج مي‌برند، اين بيمارستان را بعنوان مهمترين مركز درماني خود مي‌شناسند.

نظر به اين كه مشكلات روانپزشكي محدود به بيماران و خانواده آنها نبوده و تماميّت جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد، بدون شك توسعه و ارتقاء اين مركز از نظر ارائه خدمات آموزشي،‌ درماني و پژوهشي در پيشبرد علم روانپزشكي در كشور سهم بسزايي خواهد داشت.

 

                                      دکتر سيدحميدرضا نقوي

 

 

 

 

 

ریاست بیمارستان: دکتر سید حمیدرضا نقوی

مسئول دفتر: فاطمه روحانی

تلفن :5-55419151  داخلی 2222

 

پیام ریاست :

 

بيمارستان روانپزشكي روزبه با سابقه‌اي بيش از 60 سال بعنوان مهمترين مركز آموزشي، درماني و پژوهشي روانپزشكي در كشور فعاليت دارد. بسياري از روانپزشكاني كه در داخل و يا خارج از كشور فعاليت دارند، بطور مستقيم و يا غيرمستقيم خوشه‌چين اين مركز علمي بوده‌اند و بسياري از بيماراني كه از ناراحتي‌هاي رواني رنج مي‌برند، اين بيمارستان را بعنوان مهمترين مركز درماني خود مي‌شناسند.

نظر به اين كه مشكلات روانپزشكي محدود به بيماران و خانواده آنها نبوده و تماميّت جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد، بدون شك توسعه و ارتقاء اين مركز از نظر ارائه خدمات آموزشي،‌ درماني و پژوهشي در پيشبرد علم روانپزشكي در كشور سهم بسزايي خواهد داشت.

 

                                      دکتر سيدحميدرضا نقوي