فارسی English


 

 

 

 

مدیریت بیمارستان: مجید امینی رورانی

مسئول دفتر: کیومرث حسنی

تلفن مستقیم: 55415999

 

                شرح شغل :

§        برنامه ریزی و تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه با توجه به خط مشی تعیین شده

§        هدایت و رهبری فعالیت های واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی بین آنها

§    پیش بینی کلیه نیازهای واحدهای تابعه اعم از نیروی انسانی، مواد، لوازم و گزارش آن به رئیس بیمارستان همراه با ارائه پیشنهادات لازم و مناسب برای کمبود وضعیت

§        رسیدگی و رهبری امور اداری و مالی بیمارستان در قالب مقررات و اهداف تعیین شده

§        تنظیم برنامه لازم جهت ادامه فعالیت های جاری و توجه به منابع مالی بیمارستان

§        رسیدگی به منابع مالی و درآمد بیمارستان و تنظیم هزینه های بیمارستان مطابق با بودجه و درآمد بیمارستان

§        نظارت مستمر در نگهداری حساب های اموال، انبار، دفاتر و ارائه گزارشات لازم به رئیس بیمارستان

§        پیگیری جهت تهیه لیست پرداخت های پرسنلی و پرداخت به موقع

§        نظارت بر حسن اجرای جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

§        سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

§        صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه

§        نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

§        شرکت در سمینارها، کمسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق

§    مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی، دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرح های مربوط به خرید، نگهداری و توزیع و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل

§    جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت مقام مافوق

§    برنامه ریزی طرح های بیمارستانی کوتاه و دراز مدت و فعالیت های مرکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در  مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران

رزومه تحصیلی و اجرائی:


سوابق تحصيلي:

§         دكتري مديريت

§         داراي مدرك  Post MBA از دانشگاه سوئد

§         فوق ليسانس مديريت بيمارستاني

§         ليسانس پرستاري  

§          كاردان بيهوشي 

§          بهداشت دهان و دندان ( دندانپزشكي)

سوابق اجرايي:

§         ریاست بیمارستان:

                بیمارستان شریعتی کرج

§          مديریت بيمارستان:

             بیمارستان های: شهيد مدني، شهيد باهنر ، امام سجاد (ع)، شهيد فهميده، شهداي هفتم تير، امام جعفر صادق(ع)

§           نماينده رياست دانشگاه در كميسيون مناقصات 

§           مدير عامل موسسه پزشکان بدون مرز منجی

§           عضو كميته راهبردي و استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي البرز 

§           مدير خدمات پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي البرز 

§           كارشناس مسئول نظارت بر امور درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

§         دبير و نماينده رياست دانشگاه در كمسيون مناقصات 

§         مدير امورمالي و اداري معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

          §         دبير و كارشناس كمسيون واگذاري در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

  §        سرپرست و مسئول بیمارستان صحرائی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق

 

مقالات و پژوهش ها

1.        خلق ارزش ها از طریق مدیریت دارائی های نامشهود با بکارگیری مدل ترکیبی VEBCS (سخنران در کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در دانشگاه تهران، 93/10/11)

2.        کاهش در مصرف انرژی در اثر دورکاری ناشی از بکارگیری مهندسی ارزش (کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی)

3.        کاهش مصرف انرژی و عدالت اقتصادی با دورکاری حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات، سال 1391

4.        نقش مدل (VEQFD) در اصلاح فرایند پذیرش(مدیریت هزینه و زمان)، کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری،  سال 1389

 

 

 

مدیریت بیمارستان: مجید امینی رورانی

مسئول دفتر: کیومرث حسنی

تلفن مستقیم: 55415999

 

                شرح شغل :

§        برنامه ریزی و تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه با توجه به خط مشی تعیین شده

§        هدایت و رهبری فعالیت های واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی بین آنها

§    پیش بینی کلیه نیازهای واحدهای تابعه اعم از نیروی انسانی، مواد، لوازم و گزارش آن به رئیس بیمارستان همراه با ارائه پیشنهادات لازم و مناسب برای کمبود وضعیت

§        رسیدگی و رهبری امور اداری و مالی بیمارستان در قالب مقررات و اهداف تعیین شده

§        تنظیم برنامه لازم جهت ادامه فعالیت های جاری و توجه به منابع مالی بیمارستان

§        رسیدگی به منابع مالی و درآمد بیمارستان و تنظیم هزینه های بیمارستان مطابق با بودجه و درآمد بیمارستان

§        نظارت مستمر در نگهداری حساب های اموال، انبار، دفاتر و ارائه گزارشات لازم به رئیس بیمارستان

§        پیگیری جهت تهیه لیست پرداخت های پرسنلی و پرداخت به موقع

§        نظارت بر حسن اجرای جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

§        سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

§        صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه

§        نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

§        شرکت در سمینارها، کمسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق

§    مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی، دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرح های مربوط به خرید، نگهداری و توزیع و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل

§    جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت مقام مافوق

§    برنامه ریزی طرح های بیمارستانی کوتاه و دراز مدت و فعالیت های مرکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در  مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران

رزومه تحصیلی و اجرائی:


سوابق تحصيلي:

§         دكتري مديريت

§         داراي مدرك  Post MBA از دانشگاه سوئد

§         فوق ليسانس مديريت بيمارستاني

§         ليسانس پرستاري  

§          كاردان بيهوشي 

§          بهداشت دهان و دندان ( دندانپزشكي)

سوابق اجرايي:

§         ریاست بیمارستان:

                بیمارستان شریعتی کرج

§          مديریت بيمارستان:

             بیمارستان های: شهيد مدني، شهيد باهنر ، امام سجاد (ع)، شهيد فهميده، شهداي هفتم تير، امام جعفر صادق(ع)

§           نماينده رياست دانشگاه در كميسيون مناقصات 

§           مدير عامل موسسه پزشکان بدون مرز منجی

§           عضو كميته راهبردي و استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي البرز 

§           مدير خدمات پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي البرز 

§           كارشناس مسئول نظارت بر امور درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

§         دبير و نماينده رياست دانشگاه در كمسيون مناقصات 

§         مدير امورمالي و اداري معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

          §         دبير و كارشناس كمسيون واگذاري در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

  §        سرپرست و مسئول بیمارستان صحرائی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق

 

مقالات و پژوهش ها

1.        خلق ارزش ها از طریق مدیریت دارائی های نامشهود با بکارگیری مدل ترکیبی VEBCS (سخنران در کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در دانشگاه تهران، 93/10/11)

2.        کاهش در مصرف انرژی در اثر دورکاری ناشی از بکارگیری مهندسی ارزش (کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی)

3.        کاهش مصرف انرژی و عدالت اقتصادی با دورکاری حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات، سال 1391

4.        نقش مدل (VEQFD) در اصلاح فرایند پذیرش(مدیریت هزینه و زمان)، کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری،  سال 1389