فارسی English


 

 

 

 

مدیریت بیمارستان: دکتر سیامند انوری

مسئول دفتر: کیومرث حسنی

تلفن مستقیم: 55415999

 

 

                شرح شغل :

§        برنامه ریزی و تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه با توجه به خط مشی تعیین شده

§        هدایت و رهبری فعالیت های واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی بین آنها

§    پیش بینی کلیه نیازهای واحدهای تابعه اعم از نیروی انسانی، مواد، لوازم و گزارش آن به رئیس بیمارستان همراه با ارائه پیشنهادات لازم و مناسب برای کمبود وضعیت

§        رسیدگی و رهبری امور اداری و مالی بیمارستان در قالب مقررات و اهداف تعیین شده

§        تنظیم برنامه لازم جهت ادامه فعالیت های جاری و توجه به منابع مالی بیمارستان

§        رسیدگی به منابع مالی و درآمد بیمارستان و تنظیم هزینه های بیمارستان مطابق با بودجه و درآمد بیمارستان

§        نظارت مستمر در نگهداری حساب های اموال، انبار، دفاتر و ارائه گزارشات لازم به رئیس بیمارستان

§        پیگیری جهت تهیه لیست پرداخت های پرسنلی و پرداخت به موقع

§        نظارت بر حسن اجرای جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

§        سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

§        صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه

§        نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

§        شرکت در سمینارها، کمسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق

§    مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی، دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرح های مربوط به خرید، نگهداری و توزیع و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل

§    جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت مقام مافوق

§    برنامه ریزی طرح های بیمارستانی کوتاه و دراز مدت و فعالیت های مرکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در  مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران

 

 

 

مدیریت بیمارستان: دکتر سیامند انوری

مسئول دفتر: کیومرث حسنی

تلفن مستقیم: 55415999

 

 

                شرح شغل :

§        برنامه ریزی و تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه با توجه به خط مشی تعیین شده

§        هدایت و رهبری فعالیت های واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی بین آنها

§    پیش بینی کلیه نیازهای واحدهای تابعه اعم از نیروی انسانی، مواد، لوازم و گزارش آن به رئیس بیمارستان همراه با ارائه پیشنهادات لازم و مناسب برای کمبود وضعیت

§        رسیدگی و رهبری امور اداری و مالی بیمارستان در قالب مقررات و اهداف تعیین شده

§        تنظیم برنامه لازم جهت ادامه فعالیت های جاری و توجه به منابع مالی بیمارستان

§        رسیدگی به منابع مالی و درآمد بیمارستان و تنظیم هزینه های بیمارستان مطابق با بودجه و درآمد بیمارستان

§        نظارت مستمر در نگهداری حساب های اموال، انبار، دفاتر و ارائه گزارشات لازم به رئیس بیمارستان

§        پیگیری جهت تهیه لیست پرداخت های پرسنلی و پرداخت به موقع

§        نظارت بر حسن اجرای جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

§        سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

§        صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه

§        نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

§        شرکت در سمینارها، کمسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق

§    مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی، دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرح های مربوط به خرید، نگهداری و توزیع و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل

§    جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت مقام مافوق

§    برنامه ریزی طرح های بیمارستانی کوتاه و دراز مدت و فعالیت های مرکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در  مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران

ملاقات با مدیر
ارتباط بی واسطه با مدیر