فارسی English


 
کمينه


 

 

 

مسئول آموزش دستیاران فوق تخصصی: دکتر زهرا شهریور

مسئول آموزش دستیاران تخصصی: خانم دکتر مریم طباطبائی

مسئول آموزش کارورزان: آقای دکتر سید طه یحیوی

مسئول آموزش کارآموزان: خانم دکتر فائزه غلامیان 

مسئول آموزش و پژوهش: خانم فتانه عبدی

 

بیمارستان روزبه به موازات درمان بیماران، به امر آموزش نیز اهتمام ورزیده و آموزش به فراگیران رشته‌های پزشکی و غیر پزشکی از اولویت‌های بیمارستان می‌باشد.

 

 

   * وظايف معاونين آموزشي بيمارستانها در رابطه با هيات علمي شاغل در بيمارستانها:

نظارت در برنامه ريزي ساليانه فعاليتهاي آموزشي بخشها.

نظارت بر حضور و فعاليت اعضاي هيات علمي در بخشهاي آموزشي.

نظارت بر ارائه گزارش كار و فعاليت آموزشي و درماني اعضاي هيات علمي در بخشهاي مختلف.

فعاليتهاي آموزشي بخش باليني شامل موارد ذيل است:

1-3 راند بخش.

2-3 گزارش صبحگاهي.

3-3 تشكيل كلاس در بخش جهت دانشجويان، كارورزان و دستياران.

4-3 برگزاري ژورنال كلاب جهت استادان و فلوها. 

5-3 آموزش سرپايي در درمانگاهها، اتاق عمل و ...

6-3 ارزشيابي دانشجويان و كارورزان از نظرعلمي و عملي و رفتاري.     

7-3 طرح سوالات و حضور در جلسات امتحاني.

نظارت و تنظيم زمانبندي نحوه شركت در كارگاههاي آموزشي.

نظارت بر حسن اجراي موازين اسلامي توسط اعضاي هيات علمي.

نظارت بر نحوه شركت در كنفرانسهاي علمي.

نظارت بر ارزشيابي فعاليتهاي بخش و اعضاي هيات علمي (بخشي از آن توسط دانشجو و كارورز بصورت محرمانه انجام مي گردد).

*   وظايف معاونين بيمارستانها در رابطه با روساي بخش شامل:

تشكيل كميته هاي آموزشي و پژوهشي (كميته نظارت بر آموزش و پژوهش).

شركت در جلسات معاونين آموزشي بيمارستانهاي دانشگاه در جهت هماهنگي در امر آموزش.

ارتباط و هماهنگي با ساير قسمتهاي بيمارستان از قبيل دفتر پرستاري، آزمايشگاه و ...

تنظيم فعاليت آموزشي بيمارستان و تهيه گزارش براي مراجع بالاتر.

*   تجهيزات آموزشي:

تنظيم طرحهاي مربوط به تكنولوژي آموزشي و درخواست بودجه آنها .

نظارت بر تجهيز و اداره كتابخانه هاي بيمارستان.

نظارت بر تنظيم برنامه هاي استفاده از فضاي آموزشي (سالن كنفرانس، آمفي تاتر و كلاسهاي درس).

تجهيز واحد سمعي و بصري جهت بكارگيري از روشها و تكنولوژي هاي جديد و تهيه وسايل كمك آموزشي جهت سالن كنفرانس و كلاسهاي درس.

تجهيز پاويونهاي دستياران و دانشجويان و نظارت بر امكانات رفاهي و غذايي.

*   وظايف معاونين آموزشي بيمارستانها در رابطه با آموزش گيرندگان شامل: فلو، دستيار، كارورز، دانشجو

كنترل و نظارت بر معرفي نامه ها.

هماهنگي در نحوه تقسيم آموزش گيرندگان با معاونين آموزشي دانشكده پزشكي و مديران گروههاي آموزشي  براساس ظرفيت بخشهاي آموزشي بيمارستان.

معرفي آموزش گيرندگان به بخشهاي آموزشي بيمارستان.

نظارت بر برنامه ريزي و كيفيت آموزش در بخشهاي آموزشي بصورت تئوري و عملي.

نظارت و هماهنگي بر نحوه ارزشيابي و امتحان پايان دوره آموزش گيرندگان و اعلام نمرات ارزشيابي كارآموزان و كارورزان و اعلام شروع بكار و گواهي كاركرد فلوها و دستياران به دانشكده پزشكي.

نظارت بر اجراي انجام برنامه مقررات آموزشي.

نظارت بر اجراي موازين اسلامي و اخلاق پزشكي در بخشها.

نظارت بر ارائه امور رفاهي آموزش گيرندگان در بيمارستانها.

نظارت بر چگونگي تقسيم كشيك­ها

 

      *** فعالیت های مهم معاونت آموزشی بیمارستان شامل موارد زیر است :

 

معاون آموزشی: آقای دکتر ونداد شریفی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته: روانپزشک

مدیر گروه آموزشی: آقای دکتر سید حمیدرضا نقوی

مرتبه علمی: استادیار

رشته: روانپزشک

 


 

 

 

مسئول آموزش دستیاران فوق تخصصی: دکتر زهرا شهریور

مسئول آموزش دستیاران تخصصی: خانم دکتر مریم طباطبائی

مسئول آموزش کارورزان: آقای دکتر سید طه یحیوی

مسئول آموزش کارآموزان: خانم دکتر فائزه غلامیان 

مسئول آموزش و پژوهش: خانم فتانه عبدی

 

بیمارستان روزبه به موازات درمان بیماران، به امر آموزش نیز اهتمام ورزیده و آموزش به فراگیران رشته‌های پزشکی و غیر پزشکی از اولویت‌های بیمارستان می‌باشد.

 

 

   * وظايف معاونين آموزشي بيمارستانها در رابطه با هيات علمي شاغل در بيمارستانها:

نظارت در برنامه ريزي ساليانه فعاليتهاي آموزشي بخشها.

نظارت بر حضور و فعاليت اعضاي هيات علمي در بخشهاي آموزشي.

نظارت بر ارائه گزارش كار و فعاليت آموزشي و درماني اعضاي هيات علمي در بخشهاي مختلف.

فعاليتهاي آموزشي بخش باليني شامل موارد ذيل است:

1-3 راند بخش.

2-3 گزارش صبحگاهي.

3-3 تشكيل كلاس در بخش جهت دانشجويان، كارورزان و دستياران.

4-3 برگزاري ژورنال كلاب جهت استادان و فلوها. 

5-3 آموزش سرپايي در درمانگاهها، اتاق عمل و ...

6-3 ارزشيابي دانشجويان و كارورزان از نظرعلمي و عملي و رفتاري.     

7-3 طرح سوالات و حضور در جلسات امتحاني.

نظارت و تنظيم زمانبندي نحوه شركت در كارگاههاي آموزشي.

نظارت بر حسن اجراي موازين اسلامي توسط اعضاي هيات علمي.

نظارت بر نحوه شركت در كنفرانسهاي علمي.

نظارت بر ارزشيابي فعاليتهاي بخش و اعضاي هيات علمي (بخشي از آن توسط دانشجو و كارورز بصورت محرمانه انجام مي گردد).

*   وظايف معاونين بيمارستانها در رابطه با روساي بخش شامل:

تشكيل كميته هاي آموزشي و پژوهشي (كميته نظارت بر آموزش و پژوهش).

شركت در جلسات معاونين آموزشي بيمارستانهاي دانشگاه در جهت هماهنگي در امر آموزش.

ارتباط و هماهنگي با ساير قسمتهاي بيمارستان از قبيل دفتر پرستاري، آزمايشگاه و ...

تنظيم فعاليت آموزشي بيمارستان و تهيه گزارش براي مراجع بالاتر.

*   تجهيزات آموزشي:

تنظيم طرحهاي مربوط به تكنولوژي آموزشي و درخواست بودجه آنها .

نظارت بر تجهيز و اداره كتابخانه هاي بيمارستان.

نظارت بر تنظيم برنامه هاي استفاده از فضاي آموزشي (سالن كنفرانس، آمفي تاتر و كلاسهاي درس).

تجهيز واحد سمعي و بصري جهت بكارگيري از روشها و تكنولوژي هاي جديد و تهيه وسايل كمك آموزشي جهت سالن كنفرانس و كلاسهاي درس.

تجهيز پاويونهاي دستياران و دانشجويان و نظارت بر امكانات رفاهي و غذايي.

*   وظايف معاونين آموزشي بيمارستانها در رابطه با آموزش گيرندگان شامل: فلو، دستيار، كارورز، دانشجو

كنترل و نظارت بر معرفي نامه ها.

هماهنگي در نحوه تقسيم آموزش گيرندگان با معاونين آموزشي دانشكده پزشكي و مديران گروههاي آموزشي  براساس ظرفيت بخشهاي آموزشي بيمارستان.

معرفي آموزش گيرندگان به بخشهاي آموزشي بيمارستان.

نظارت بر برنامه ريزي و كيفيت آموزش در بخشهاي آموزشي بصورت تئوري و عملي.

نظارت و هماهنگي بر نحوه ارزشيابي و امتحان پايان دوره آموزش گيرندگان و اعلام نمرات ارزشيابي كارآموزان و كارورزان و اعلام شروع بكار و گواهي كاركرد فلوها و دستياران به دانشكده پزشكي.

نظارت بر اجراي انجام برنامه مقررات آموزشي.

نظارت بر اجراي موازين اسلامي و اخلاق پزشكي در بخشها.

نظارت بر ارائه امور رفاهي آموزش گيرندگان در بيمارستانها.

نظارت بر چگونگي تقسيم كشيك­ها

 

      *** فعالیت های مهم معاونت آموزشی بیمارستان شامل موارد زیر است :

 

معاون آموزشی: آقای دکتر ونداد شریفی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته: روانپزشک

مدیر گروه آموزشی: آقای دکتر سید حمیدرضا نقوی

مرتبه علمی: استادیار

رشته: روانپزشک