فارسی English


                                                        لیست اعضای هیئت علمی

 

رديف

نام

نام خانوادگي

مرتبه علمی

رشته تخصصي

1

دكتر سيد علي

احمدي ابهري

استاد

متخصص روانپزشكي

2

دكتر شاهين

آخوند زاده

استاد

دكتراي تخصصي نورسايكوفارماكولوژي فلوشيپ نورساينس

3

دکتر محمد

اربابی

دانشیار

متخصص روانپزشكي

4

والنتین

ارتونیان

استادیار

متخصص روان پزشکی

5

دکتر وجیهه

آقا ملایی

استادیار

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

6

دكتر همايون

اميني

استاد

متخصص روانپزشكي

7

دكتر مهدي

تهراني دوست

استاد

فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان

8

دکتر فاطمه

رحیمی نژاد

استادیار

متخصص روانپزشكي

9

دكتر فيروزه

رئيسي

دانشیار

متخصص روانپزشكي

10

دكترعمران محمد

رزاقي

دانشیار

متخصص روانپزشكي

11

دکتر مهدی

سلیمانی

استادیار

دکترای روان شنای بالینی

12

دکتر بهرنگ

شادلو

استادیار

متخصص روانپزشكي

13

دكتر اسماعيل

شاهسوند

استادیار

متخصص روانپزشكي

14

دکتر نازیلا

شاه منصوری

استادیار

متخصص روانپزشكي

15

دکتر الهام

شرفی

استادیار

متخصص روانپزشكي - فلوشیپ روان تنی

16

دكتر ونداد

شريفي

دانشیار

متخصص روانپزشكي

17

دکتر علی

شهریاری

دانشیار

متخصص بیهوشی

18

دكتر گيتي

شمس

استادیار

دكتراي روانشناسي

19

دكتر زهرا

شهريور

دانشیار

فوق تخصصي روانپزشكي كودك و نوجوان

20

دكتر مجيد

صادقي

استاد

متخصص روانپزشكي

21

دكترمحمد

صنعتي

دانشیار

متخصص روانپزشكي

22

دکتر سید محمود

طباطبایی

استاد

متخصص روانپزشكي

23

دكتر مريم

طباطبايي مطلق

استادیار

متخصص روانپزشكي

24

دكتر جواد

علاقبند راد

دانشیار

فوق تخصصي روانپزشكي كودك و نوجوان

25

دكتر پديده

قائلي

استاد

دكتراي تخصصي فارماكولوژي باليني

26

دکتر ابوالفضل

محمدی

استادیار

دکترای روانشناسی بالینی

27

دكتر محمد رضا

محمدي

استاد

فوق تخصصي روانپزشكي كودك و نوجوان

28

فاطمه

محمدیان رسنانی

استادیار

متخصص مغز و اعصاب

29

دكتر مهديه

معين الغربائي

استادیار

متخصص روانپزشكي

30

دكترآذرخش

مكري

استادیار

متخصص روانپزشكي

31

دکتر زهرا

میرسپاسی

استادیار

متخصص روانپزشكي

32

دكتر حميد رضا

نقوي

استادیار

متخصص روانپزشكي

33

دكتر احمد علي

نوربالا

استاد

متخصص روانپزشكي

34

دكتر مريم

نوروزيان

استاد

متخصص مغز و اعصاب

35

دکتر علی اکبر

نجاتی صفا

دانشیار

متخصص روانپزشکی

36

دکتر جواد

محمودی قرائی

دانشیار

فوق تخصص روان پزشکی کود ک و نوجوان

37

دکتر سید طه

یحیوی

استادیار

متخصص روانپزشكي

38

دکتر فائزه

غلامیان

استادیار

متخصص روانپزشکی

 

                                                        لیست اعضای هیئت علمی

 

رديف

نام

نام خانوادگي

مرتبه علمی

رشته تخصصي

1

دكتر سيد علي

احمدي ابهري

استاد

متخصص روانپزشكي

2

دكتر شاهين

آخوند زاده

استاد

دكتراي تخصصي نورسايكوفارماكولوژي فلوشيپ نورساينس

3

دکتر محمد

اربابی

دانشیار

متخصص روانپزشكي

4

والنتین

ارتونیان

استادیار

متخصص روان پزشکی

5

دکتر وجیهه

آقا ملایی

استادیار

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

6

دكتر همايون

اميني

استاد

متخصص روانپزشكي

7

دكتر مهدي

تهراني دوست

استاد

فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان

8

دکتر فاطمه

رحیمی نژاد

استادیار

متخصص روانپزشكي

9

دكتر فيروزه

رئيسي

دانشیار

متخصص روانپزشكي

10

دكترعمران محمد

رزاقي

دانشیار

متخصص روانپزشكي

11

دکتر مهدی

سلیمانی

استادیار

دکترای روان شنای بالینی

12

دکتر بهرنگ

شادلو

استادیار

متخصص روانپزشكي

13

دكتر اسماعيل

شاهسوند

استادیار

متخصص روانپزشكي

14

دکتر نازیلا

شاه منصوری

استادیار

متخصص روانپزشكي

15

دکتر الهام

شرفی

استادیار

متخصص روانپزشكي - فلوشیپ روان تنی

16

دكتر ونداد

شريفي

دانشیار

متخصص روانپزشكي

17

دکتر علی

شهریاری

دانشیار

متخصص بیهوشی

18

دكتر گيتي

شمس

استادیار

دكتراي روانشناسي

19

دكتر زهرا

شهريور

دانشیار

فوق تخصصي روانپزشكي كودك و نوجوان

20

دكتر مجيد

صادقي

استاد

متخصص روانپزشكي

21

دكترمحمد

صنعتي

دانشیار

متخصص روانپزشكي

22

دکتر سید محمود

طباطبایی

استاد

متخصص روانپزشكي

23

دكتر مريم

طباطبايي مطلق

استادیار

متخصص روانپزشكي

24

دكتر جواد

علاقبند راد

دانشیار

فوق تخصصي روانپزشكي كودك و نوجوان

25

دكتر پديده

قائلي

استاد

دكتراي تخصصي فارماكولوژي باليني

26

دکتر ابوالفضل

محمدی

استادیار

دکترای روانشناسی بالینی

27

دكتر محمد رضا

محمدي

استاد

فوق تخصصي روانپزشكي كودك و نوجوان

28

فاطمه

محمدیان رسنانی

استادیار

متخصص مغز و اعصاب

29

دكتر مهديه

معين الغربائي

استادیار

متخصص روانپزشكي

30

دكترآذرخش

مكري

استادیار

متخصص روانپزشكي

31

دکتر زهرا

میرسپاسی

استادیار

متخصص روانپزشكي

32

دكتر حميد رضا

نقوي

استادیار

متخصص روانپزشكي

33

دكتر احمد علي

نوربالا

استاد

متخصص روانپزشكي

34

دكتر مريم

نوروزيان

استاد

متخصص مغز و اعصاب

35

دکتر علی اکبر

نجاتی صفا

دانشیار

متخصص روانپزشکی

36

دکتر جواد

محمودی قرائی

دانشیار

فوق تخصص روان پزشکی کود ک و نوجوان

37

دکتر سید طه

یحیوی

استادیار

متخصص روانپزشكي

38

دکتر فائزه

غلامیان

استادیار

متخصص روانپزشکی