فارسی English


 
کمينه


 

مسئول سمعی و بصری: آقای رمضان براری

تلفن داخلی آمفی تئاتر: 1039

 

شرح وظایف:

کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

تهیه و بکار اندازی دستگاههای سمعی بصری جهت آموزش های لازم سمعی و بصری در بیمارستان

تنظیم و کنترل دستگاههای فوق در هنگام استفاده از آنها

تشخیص نواقص و عیوب سیستمهای صوتی و وسایل سمعی و بصری

همکاری در تهیه مشخصات نواقص سیستمهای صوتی وسایل سمعی و بصری جهت تعمیر

همکاری در انجام آزمایشات ساده و تعمیر و نصب قطعات معیوب و تعویض آنها

نظارت بر انجام تعمیر و نصب قطعات معیوب و تعویض آنها در بیمارستان

راهنمایی و دادن آموزشهای لازم به تکنسین ها و کارکنان تحت سرپرستی

بازدید از دستگاههای سمعی و بصری در بیمارستان از نظر عیوب و تعمیرات اساسی

همکاری در تنظیم و کنترل دستگاههای سمعی و بصری در هنگام استفاده از آنها

تهیه گزارش از فعالیتها،مشکلات و پیشرفتها جهت سرپرست مربوطه

انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

شرکت در سمینارها و نمایشگاههای سمعی و بصری به منظور آگاهی از پیشرفتهای وسایل سمعی و بصری در پدیده های تازه سمعی و بصری


 

مسئول سمعی و بصری: آقای رمضان براری

تلفن داخلی آمفی تئاتر: 1039

 

شرح وظایف:

کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

تهیه و بکار اندازی دستگاههای سمعی بصری جهت آموزش های لازم سمعی و بصری در بیمارستان

تنظیم و کنترل دستگاههای فوق در هنگام استفاده از آنها

تشخیص نواقص و عیوب سیستمهای صوتی و وسایل سمعی و بصری

همکاری در تهیه مشخصات نواقص سیستمهای صوتی وسایل سمعی و بصری جهت تعمیر

همکاری در انجام آزمایشات ساده و تعمیر و نصب قطعات معیوب و تعویض آنها

نظارت بر انجام تعمیر و نصب قطعات معیوب و تعویض آنها در بیمارستان

راهنمایی و دادن آموزشهای لازم به تکنسین ها و کارکنان تحت سرپرستی

بازدید از دستگاههای سمعی و بصری در بیمارستان از نظر عیوب و تعمیرات اساسی

همکاری در تنظیم و کنترل دستگاههای سمعی و بصری در هنگام استفاده از آنها

تهیه گزارش از فعالیتها،مشکلات و پیشرفتها جهت سرپرست مربوطه

انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

شرکت در سمینارها و نمایشگاههای سمعی و بصری به منظور آگاهی از پیشرفتهای وسایل سمعی و بصری در پدیده های تازه سمعی و بصری