فارسی English


دفتر پرستاری

 

 
 مدیر پرستاری بیمارستان علی اکبر شعبانی راوری 
 تلفن داخلی  1100
    

 این دفتر در طبقه دوم ساختمان شماره 12 واقع شده است. مدیریت همه جانبه بر ارائه خدمات پرستاری با کیفیت از طریق طراحی فرایندهای کلیدی پرستاری و چک لیست‌های کنترل و ارزیابی در دفتر پرستاری به صورت کار گروهی انجام می‌شود.

پرسنل دفتر پرستاری شامل مدیر پرستاری، سوپروایزران (بالینی، آموزشی، آموزش سلامت و کنترل عفونت) ، سرپرستاران و منشی می‌باشند. همچنین دفتر پرستاری از سرپرستاران بخشها نیز در برخی شیفتها به عنوان سوپروایزر استفاده می‌نماید.

 

 

  سوپروايزر هاي دفتر پرستاري

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره ساختمان

داخلي

خانم  فيرا دبير

سوپروايزر باليني/جانشين مدير پرستاري

12- طبقه دوم

1098

خانم صدیقه خوش نظری

سوپروايزر باليني

12- طبقه دوم

1313

خانم مریم صفائی

سوپروایزر آموزش سلامت

12- طبقه دوم

 1230

آقاي مسعود يونسي

سوپروايزر باليني

12- طبقه دوم

1100

آقاي مهران محمود زاده

سوپروايزر بالینی

12- طبقه دوم

1100

آقاي عليرضا شمس

سوپروايزر بالینی

12- طبقه دوم

1100

خانم سارا داننده فرد

سوپروايزر آموزش کارکنان

12- طبقه دوم

1111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   فرایندهای اساسی مدیریت پرستاری عبارتند از:

مدیریت ارزیابی (کنترل و نظارت)

مدیریت آموزشی

مدیریت ارزشیابی

مدیریت نیروی انسانی

مدیریت برنامه ریزی

  

دفتر پرستاری از طریق سوپروایزرها، بر اساس برنامه از پیش تدوین شده در جهت ارائه خدمات پرستاری باکیفیت، واحدهای مختلف درمانی (بخشها و درمانگاهها) را نظارت و نتایج را کتباً به واحدهای مربوطه اعلام و بازخورد مناسب را ارائه می‌نماید.

 

نیازهای آموزشی کارکنان پرستای بر اساس این ارزیابی‌ها و همچنین از طریق فرمهای PDP تعیین و دوره‌های آموزشی مدون بصورت درون سازمانی و برون سازمانی جهت توانمندسازی کارکنان برنامه ریزی و اجرا می‌گردد.

کلیه پرسنل جدیدالورود پرستاری در بدو ورود از طریق کلاسها و کارگاههای آموزشی به صورت عمومی و تخصصی با مسئولیت و مقررات عمومی بیمارستان و پرستاری آشنا شده و در برنامه مدون اموزش القایی و آشناسازی در بخش خود قرار می‌گیرند.

 

 

 
 مدیر پرستاری بیمارستان علی اکبر شعبانی راوری 
 تلفن داخلی  1100
    

 این دفتر در طبقه دوم ساختمان شماره 12 واقع شده است. مدیریت همه جانبه بر ارائه خدمات پرستاری با کیفیت از طریق طراحی فرایندهای کلیدی پرستاری و چک لیست‌های کنترل و ارزیابی در دفتر پرستاری به صورت کار گروهی انجام می‌شود.

پرسنل دفتر پرستاری شامل مدیر پرستاری، سوپروایزران (بالینی، آموزشی، آموزش سلامت و کنترل عفونت) ، سرپرستاران و منشی می‌باشند. همچنین دفتر پرستاری از سرپرستاران بخشها نیز در برخی شیفتها به عنوان سوپروایزر استفاده می‌نماید.

 

 

  سوپروايزر هاي دفتر پرستاري

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره ساختمان

داخلي

خانم  فيرا دبير

سوپروايزر باليني/جانشين مدير پرستاري

12- طبقه دوم

1098

خانم صدیقه خوش نظری

سوپروايزر باليني

12- طبقه دوم

1313

خانم مریم صفائی

سوپروایزر آموزش سلامت

12- طبقه دوم

 1230

آقاي مسعود يونسي

سوپروايزر باليني

12- طبقه دوم

1100

آقاي مهران محمود زاده

سوپروايزر بالینی

12- طبقه دوم

1100

آقاي عليرضا شمس

سوپروايزر بالینی

12- طبقه دوم

1100

خانم سارا داننده فرد

سوپروايزر آموزش کارکنان

12- طبقه دوم

1111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   فرایندهای اساسی مدیریت پرستاری عبارتند از:

مدیریت ارزیابی (کنترل و نظارت)

مدیریت آموزشی

مدیریت ارزشیابی

مدیریت نیروی انسانی

مدیریت برنامه ریزی

  

دفتر پرستاری از طریق سوپروایزرها، بر اساس برنامه از پیش تدوین شده در جهت ارائه خدمات پرستاری باکیفیت، واحدهای مختلف درمانی (بخشها و درمانگاهها) را نظارت و نتایج را کتباً به واحدهای مربوطه اعلام و بازخورد مناسب را ارائه می‌نماید.

 

نیازهای آموزشی کارکنان پرستای بر اساس این ارزیابی‌ها و همچنین از طریق فرمهای PDP تعیین و دوره‌های آموزشی مدون بصورت درون سازمانی و برون سازمانی جهت توانمندسازی کارکنان برنامه ریزی و اجرا می‌گردد.

کلیه پرسنل جدیدالورود پرستاری در بدو ورود از طریق کلاسها و کارگاههای آموزشی به صورت عمومی و تخصصی با مسئولیت و مقررات عمومی بیمارستان و پرستاری آشنا شده و در برنامه مدون اموزش القایی و آشناسازی در بخش خود قرار می‌گیرند.

 

شرح وظایف :