فارسی English


دفتر پرستاری

 

     این دفتر در طبقه دوم ساختمان شماره 12 واقع شده است 0 مدیریت همه جانبه بر ارائه خدمات پرستاری با کیفیت از طریق طراحی فرایندهای کلیدی پرستاری و چک لیست‌های کنترل و ارزیابی در دفتر پرستاری به صورت کار گروهی انجام می‌شود.

پرسنل دفتر پرستاری شامل مدیر پرستاری، سوپروایزران (بالینی، آموزشی، آموزش سلامت و کنترل عفونت) ، سرپرستاران و منشی می‌باشند. همچنین دفتر پرستاری از سرپرستاران بخشها نیز در برخی شیفتها به عنوان سوپروایزر استفاده می‌نماید.

 

 

  سوپروايزر هاي دفتر پرستاري

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره ساختمان

داخلي

خانم  فيرا دبير

سوپروايزر باليني/جانشين مدير پرستاري

12- طبقه دوم

201

آقاي فرهاد كريمي

سوپروايزر باليني

12- طبقه دوم

201

آقاي عباس شعباني

مدیر پرستاری

12- طبقه دوم

202

آقاي مسعود يونسي

سوپروايزر باليني

12- طبقه دوم

201

آقاي مهران محمود زاده

سوپروايزر اموزشي

12- طبقه دوم

350

آقاي عليرضا شمس

سوپروايزر كنترل عفونت

12- طبقه دوم

350

خانم سارا داننده فرد

سوپروايزر اموزش سلامت

12- طبقه دوم

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   فرایندهای اساسی مدیریت پرستاری عبارتند از:

مدیریت ارزیابی (کنترل و نظارت)

مدیریت آموزشی

مدیریت ارزشیابی

مدیریت نیروی انسانی

مدیریت برنامه ریزی

  

دفتر پرستاری از طریق سوپروایزران، بر اساس برنامه از پیش تدوین شده در جهت ارائه خدمات پرستاری باکیفیت، واحدهای مختلف درمانی (بخشها و درمانگاهها) را نظارت و نتایج را کتباً به واحدهای مربوطه اعلام و بازخورد مناسب را ارائه می‌نماید.

 

نیازهای آموزشی کارکنان پرستای بر اساس این ارزیابی‌ها و همچنین از طریق فرمهای PDP تعیین و دوره‌های آموزشی مدون بصورت درون سازمانی و برون سازمانی جهت توانمندسازی کارکنان برنامه ریزی و اجرا می‌گردد.

کلیه پرسنل جدیدالورود پرستاری در بدو ورود از طریق کلاسها و کارگاههای آموزشی به صورت عمومی و تخصصی با مسئولیت و مقررات عمومی بیمارستان و پرستاری آشنا شده و در برنامه مدون اموزش القایی و آشناسازی در بخش خود قرار می‌گیرند.

 

 

     این دفتر در طبقه دوم ساختمان شماره 12 واقع شده است 0 مدیریت همه جانبه بر ارائه خدمات پرستاری با کیفیت از طریق طراحی فرایندهای کلیدی پرستاری و چک لیست‌های کنترل و ارزیابی در دفتر پرستاری به صورت کار گروهی انجام می‌شود.

پرسنل دفتر پرستاری شامل مدیر پرستاری، سوپروایزران (بالینی، آموزشی، آموزش سلامت و کنترل عفونت) ، سرپرستاران و منشی می‌باشند. همچنین دفتر پرستاری از سرپرستاران بخشها نیز در برخی شیفتها به عنوان سوپروایزر استفاده می‌نماید.

 

 

  سوپروايزر هاي دفتر پرستاري

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره ساختمان

داخلي

خانم  فيرا دبير

سوپروايزر باليني/جانشين مدير پرستاري

12- طبقه دوم

201

آقاي فرهاد كريمي

سوپروايزر باليني

12- طبقه دوم

201

آقاي عباس شعباني

مدیر پرستاری

12- طبقه دوم

202

آقاي مسعود يونسي

سوپروايزر باليني

12- طبقه دوم

201

آقاي مهران محمود زاده

سوپروايزر اموزشي

12- طبقه دوم

350

آقاي عليرضا شمس

سوپروايزر كنترل عفونت

12- طبقه دوم

350

خانم سارا داننده فرد

سوپروايزر اموزش سلامت

12- طبقه دوم

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   فرایندهای اساسی مدیریت پرستاری عبارتند از:

مدیریت ارزیابی (کنترل و نظارت)

مدیریت آموزشی

مدیریت ارزشیابی

مدیریت نیروی انسانی

مدیریت برنامه ریزی

  

دفتر پرستاری از طریق سوپروایزران، بر اساس برنامه از پیش تدوین شده در جهت ارائه خدمات پرستاری باکیفیت، واحدهای مختلف درمانی (بخشها و درمانگاهها) را نظارت و نتایج را کتباً به واحدهای مربوطه اعلام و بازخورد مناسب را ارائه می‌نماید.

 

نیازهای آموزشی کارکنان پرستای بر اساس این ارزیابی‌ها و همچنین از طریق فرمهای PDP تعیین و دوره‌های آموزشی مدون بصورت درون سازمانی و برون سازمانی جهت توانمندسازی کارکنان برنامه ریزی و اجرا می‌گردد.

کلیه پرسنل جدیدالورود پرستاری در بدو ورود از طریق کلاسها و کارگاههای آموزشی به صورت عمومی و تخصصی با مسئولیت و مقررات عمومی بیمارستان و پرستاری آشنا شده و در برنامه مدون اموزش القایی و آشناسازی در بخش خود قرار می‌گیرند.

 

شرح وظایف :
تب شیت
کمينه