فارسی English


 
کمينه

خدمات بستری بیمارستان

 

بخشهاي بستري

بخش

تعداد تخت

رئيس بخش

سرپرستار/مسئول

شماره ساختمان

داخلي

اورژانس

16

خانم دكتر رحيمي نژاد

آقاي حسن  حسيني ميرزائي

ساختمان جدید-طبقه همکف

1171و1164

مردان يك

27

آقای دکتر نجاتی صفا

آقاي شهامت

A-9  طبقه دوم

1041و1043

مردان دو

26

آقاي دكتر صادقي

آقاي الیاسوند

A-9  طبقه اول

1044و1047

مردان چهار

20

آقاي دكتر مكري

آقاي فدائی کیوانی

11

1107و1094

زنان يك

26

آقاي دكتر شاهسوند

خانم فسنقری

B-9  طبقه دوم

1017و1018

زنان دو

18

آقاي دكتر صنعتي

خانم پورافضل

B-9   طبقه اول

1019و1022

اطفال دخنران

19

خانم دكتر شهريور

خانم زينعلي

10- طبقه دوم

1090

اطفال پسران

16

خانم دكتر  شهريور

خانم بروسان

10- طبقه اول

1086

برنا زنان

18

آقای دکتر شادلو

خانم زرین

 ساختمان جدید-طبقه دوم

1178و1187

برنا مردان

18

آقای دکتر شادلو

آقای عطائی

 ساختمان جدید-طبقه اول

1188و1189

مرکز اعتیاد 8 آقای دکتر رزاقی خانم نرگس محمدی 14- طبقه اول 1225و1226

 

خدمات بستری بیمارستان

 

بخشهاي بستري

بخش

تعداد تخت

رئيس بخش

سرپرستار/مسئول

شماره ساختمان

داخلي

اورژانس

16

خانم دكتر رحيمي نژاد

آقاي حسن  حسيني ميرزائي

ساختمان جدید-طبقه همکف

1171و1164

مردان يك

27

آقای دکتر نجاتی صفا

آقاي شهامت

A-9  طبقه دوم

1041و1043

مردان دو

26

آقاي دكتر صادقي

آقاي الیاسوند

A-9  طبقه اول

1044و1047

مردان چهار

20

آقاي دكتر مكري

آقاي فدائی کیوانی

11

1107و1094

زنان يك

26

آقاي دكتر شاهسوند

خانم فسنقری

B-9  طبقه دوم

1017و1018

زنان دو

18

آقاي دكتر صنعتي

خانم پورافضل

B-9   طبقه اول

1019و1022

اطفال دخنران

19

خانم دكتر شهريور

خانم زينعلي

10- طبقه دوم

1090

اطفال پسران

16

خانم دكتر  شهريور

خانم بروسان

10- طبقه اول

1086

برنا زنان

18

آقای دکتر شادلو

خانم زرین

 ساختمان جدید-طبقه دوم

1178و1187

برنا مردان

18

آقای دکتر شادلو

آقای عطائی

 ساختمان جدید-طبقه اول

1188و1189

مرکز اعتیاد 8 آقای دکتر رزاقی خانم نرگس محمدی 14- طبقه اول 1225و1226