فارسی English


 
کمينه

خدمات بستری بیمارستان

 

بخشهاي بستري

بخش

تعداد تخت

رئيس بخش

سرپرستار/مسئول

شماره ساختمان

داخلي

اورژانس

16

خانم دكتر رحيمي نژاد

آقاي حسن  حسيني ميرزائي

14-طبقه اول

227و228

مردان يك

27

خانم دكتر رئيسي

آقاي بديع زاده

A-9  طبقه دوم

207و208

مردان دو

26

آقاي دكتر صادقي

آقاي رئيسي

A-9  طبقه اول

210و211

مردان سه

18

آقاي دكتر نقوي

آقاي مجتبي شهامت

13-  طبقه اول

203و204

مردان چهار

20

آقاي دكتر مكري

آقاي علي اكبرشعباني

11

229

زنان يك

34

آقاي دكتر ابهري

خانم آرزو موسي زاده

B-9  طبقه دوم

213و214

زنان دو

23

آقاي دكتر صنعتي

خانم زهرادرقنديان

B-9   طبقه اول

216و217

اطفال دخنران

20

خانم دكتر شهريور

خانم اعظم زينلي

10- طبقه دوم

222

اطفال پسران

20

خانم دكتر  شهريور

خانم ناهيد بروسان

10- طبقه اول

219

شوك

12

آقاي دكتر شهرياري

آقاي محمد رضايي

11

230

خدمات بستری بیمارستان

 

بخشهاي بستري

بخش

تعداد تخت

رئيس بخش

سرپرستار/مسئول

شماره ساختمان

داخلي

اورژانس

16

خانم دكتر رحيمي نژاد

آقاي حسن  حسيني ميرزائي

14-طبقه اول

227و228

مردان يك

27

خانم دكتر رئيسي

آقاي بديع زاده

A-9  طبقه دوم

207و208

مردان دو

26

آقاي دكتر صادقي

آقاي رئيسي

A-9  طبقه اول

210و211

مردان سه

18

آقاي دكتر نقوي

آقاي مجتبي شهامت

13-  طبقه اول

203و204

مردان چهار

20

آقاي دكتر مكري

آقاي علي اكبرشعباني

11

229

زنان يك

34

آقاي دكتر ابهري

خانم آرزو موسي زاده

B-9  طبقه دوم

213و214

زنان دو

23

آقاي دكتر صنعتي

خانم زهرادرقنديان

B-9   طبقه اول

216و217

اطفال دخنران

20

خانم دكتر شهريور

خانم اعظم زينلي

10- طبقه دوم

222

اطفال پسران

20

خانم دكتر  شهريور

خانم ناهيد بروسان

10- طبقه اول

219

شوك

12

آقاي دكتر شهرياري

آقاي محمد رضايي

11

230