فارسی English


 
کمينه

 

درمانگاهها و کلینیکهای بیمارستان

رئیس مجموعه درمانگاهها : سرکار خانم دکتر والنتین آرتونیان

سرپرستار مجموعه درمانگاهها : سرکار خانم شرفی

درمانگاه

شماره ساختمان

داخلي

مغز و اعصاب

14- طبقه زير همكف

1199

بزرگسال/كودك و نوجوان

14-  طبقه اول

1147/ 1152

تغذيه

1-  طبقه اول

1066

كاردرماني

5-طبقه اول

1102

گفتار درماني اطفال مرکزروزانه

14-  طبقه اول

1184

ارزيابي روانشناختي

14-  طبقه دوم

1127

روان درماني تحليلي

14-  طبقه دوم

1127

روان درماني شناختي

14-  طبقه دوم

1127

اطلاعات

14-  طبقه دوم

1212