فارسی English


 
کمينه

 

درمانگاهها و کلینیکهای بیمارستان

رئیس مجموعه درمانگاهها : جناب آقای دکتر امینی

سرپرستار مجموعه درمانگاهها : سرکار خانم وصولی

درمانگاه

شماره ساختمان

داخلي

مغز و اعصاب

14- طبقه زير همكف

231

بزرگسال/كودك و نوجوان

14-  طبقه اول

233و 238و240

تغذيه

1-  طبقه اول

233

كاردرماني

5-طبقه اول

331

گفتار درماني

14-  طبقه اول

243

ارزيابي روانشناختي

14-  طبقه اول

250

روان درماني تحليلي

14-  طبقه اول

250

روان درماني شناختي

14-  طبقه اول

250

 

 

 

درمانگاهها و کلینیکهای بیمارستان

رئیس مجموعه درمانگاهها : جناب آقای دکتر امینی

سرپرستار مجموعه درمانگاهها : سرکار خانم وصولی

درمانگاه

شماره ساختمان

داخلي

مغز و اعصاب

14- طبقه زير همكف

231

بزرگسال/كودك و نوجوان

14-  طبقه اول

233و 238و240

تغذيه

1-  طبقه اول

233

كاردرماني

5-طبقه اول

331

گفتار درماني

14-  طبقه اول

243

ارزيابي روانشناختي

14-  طبقه اول

250

روان درماني تحليلي

14-  طبقه اول

250

روان درماني شناختي

14-  طبقه اول

250