فارسی English


 
کمينه

خدمات پاراکلینیکی بیمارستان       

 


 

آزمایشگاه بیمارستان در طبقه همکف ساختمان شماره 13 واقع شده است. این واحد با فراهم آوردن مجموعه‌ای از تجهیزات مدرن و پیشرفته روز دنیا و بکارگیری کارکنان مجرب توانسته است خدمات مطلوب آزمایشگاهی را با کیفیت بالا به کلیه بیماران بستری و مراجعین سرپایی ارائه نماید.

شرح وظایف:

ایجاد هماهنگی بین واحدها و بخش های مختلف

ممانعت از تحمیل هزینه ها و خدمات غیر ضروری به بیماران

شناسایی منابع بالقوه بروز خطا در واحدهای مختلف آزمایشگاه و برنامه ریزی جهت اقدامات پیشگیرانه

برقراری ارتباط موثر با کارکنان آزمایشگاه،کارکنان گروه پزشکی و بررسی میزان رضایت،نظرسنجی و رسیدگی به شکایات کلیه دریافت کنندگان خدمات آزمایشگاه

اقدام و نظارت بر پذیرش بیماران و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی

نظارت بر اجرای دقیق برنامه کنترل کیفی داخل و خارجی و انعکاس و نگهداری آنها

نظارت بر نحوه انتخاب و پایش عملکرد آزمایشگاههای ارجاع

جمع آوری و ارائه گزارش و ارسال اطلاعات و آمار مربوط به خدمات کمی و کیفی به مراجع ذیربط و همکاری با مراکز بهداشتی در خصوص کلیه اطلاعات درخواست شده توسط سیستم نظارت بر امور آزمایشگاهها و نظام مراقبت از بیماریها در هر زمان و شرایط تعیین شده

  اجرای برنامه های آموزشی و ارزیابی صلاحیت عملکرد کارکنان در بدو خدمت و بطور دوره ای

نظارت بر عملکرد کیفی کارکنان در سطوح کاری مختلف در آزمایشگاه

نظارت بر فعالیت های کنترل و نگهداری و ارزیابی کیفیت عملکرد تجهیزات و وسایل و فراورده های تشخیصی

اطمینان از تامین فضای کاری مناسب از نظر امکان انجام فعالیت ها با کیفیت مطلوب و رعایت ملاحظات ایمنی

نظارت بر فعالیت های قبل از انجام آزمایش، شامل پذیرش،جمع آوری و آماده سازی و انتقال نمونه

نظارت بر رعایت و اجرای اصول مستندسازی در آزمایشگاه شامل تدوین مدارک و نگهداری سوابق

اطمینان از فراهم بودن تجهیزات با توجه به انواع آزمایشات  و طیف خدمات ارائه شده در آزمایشگاه

جلوگیری از اعمال پزشکی غیرمجاز

اختیاز تفویض هریک از مسئولیت های فوق به افراد ذیصلاح و مورد تایید

رعایت قوانین و مقررات وزارت بهداشت

حضور فعال در آزمایشگاه در ساعات مندرج در پروانه

رسیدگی به شکایات در مورد امور تخصصی و علمی آزمایشگاه و پاسخگویی به مراجع ذیربط نظیر وزارت مراجع قضایی،نظام پزشکی و غیره

امضاء و ممهور نمودن برگه جواب آزمایش ها با در نظر گرفتن کلیه شرایط علمی و فنی

مسئولیت کلیه فعالیت های تحصصی و فنی انجام شده در آزمایشگاه

تعیین اهداف،دامنه کاری و طیف فعالیت های آزمایشگاه متناسب با مدرک تحصیلی مسئول یا مسئولین فنی

تقسیم کار و تعیین شرح وظایف و اختیارات کلیه کارکنان فنی و تعیین جانشین برای تمامی فعالیت ها

نظارت بر روند انجام آزمایشات و اطمینان از بکارگیری روش های معتبر صحه گذاری شده جهت انجام آزمایشات و اجرای برنامه های کنترل کیفی داخلی و شرکت در برنامه ارزیابی کیفی خارجی

نظارت بر فعالیت های پس از انجام آزمایش و گزارش نتایج و در موارد مقتضی ارائه توصیه های لازم در برگه گزارش

برنامه ریزی و پی گیری جهت انجام اثربخشی اقدامات اصلاحی از طریق بازرسی و ممیزی دوره ای در آزمایشگاه و یا دریافت پس خوراند از مسئولین واحدها یا کارکنان فنی و نگهداری مستندات مربوطه

  در زمان عدم حضور مسئول فنی پذیرش و انجام آزمایشات توسط افراد ذیصلاح قابل انجام بوده ولی صرفا جواب آزمایشات اورژانس باقید"این جواب گزارش اولیه بوده و گزارش نهایی پس از تایید مسئول فنی ارائه خواهد شد" قابل ارائه به بیمار است.

 

خدمات پاراکلینیکی بیمارستان       

 


 

آزمایشگاه بیمارستان در طبقه همکف ساختمان شماره 13 واقع شده است. این واحد با فراهم آوردن مجموعه‌ای از تجهیزات مدرن و پیشرفته روز دنیا و بکارگیری کارکنان مجرب توانسته است خدمات مطلوب آزمایشگاهی را با کیفیت بالا به کلیه بیماران بستری و مراجعین سرپایی ارائه نماید.

شرح وظایف:

ایجاد هماهنگی بین واحدها و بخش های مختلف

ممانعت از تحمیل هزینه ها و خدمات غیر ضروری به بیماران

شناسایی منابع بالقوه بروز خطا در واحدهای مختلف آزمایشگاه و برنامه ریزی جهت اقدامات پیشگیرانه

برقراری ارتباط موثر با کارکنان آزمایشگاه،کارکنان گروه پزشکی و بررسی میزان رضایت،نظرسنجی و رسیدگی به شکایات کلیه دریافت کنندگان خدمات آزمایشگاه

اقدام و نظارت بر پذیرش بیماران و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی

نظارت بر اجرای دقیق برنامه کنترل کیفی داخل و خارجی و انعکاس و نگهداری آنها

نظارت بر نحوه انتخاب و پایش عملکرد آزمایشگاههای ارجاع

جمع آوری و ارائه گزارش و ارسال اطلاعات و آمار مربوط به خدمات کمی و کیفی به مراجع ذیربط و همکاری با مراکز بهداشتی در خصوص کلیه اطلاعات درخواست شده توسط سیستم نظارت بر امور آزمایشگاهها و نظام مراقبت از بیماریها در هر زمان و شرایط تعیین شده

  اجرای برنامه های آموزشی و ارزیابی صلاحیت عملکرد کارکنان در بدو خدمت و بطور دوره ای

نظارت بر عملکرد کیفی کارکنان در سطوح کاری مختلف در آزمایشگاه

نظارت بر فعالیت های کنترل و نگهداری و ارزیابی کیفیت عملکرد تجهیزات و وسایل و فراورده های تشخیصی

اطمینان از تامین فضای کاری مناسب از نظر امکان انجام فعالیت ها با کیفیت مطلوب و رعایت ملاحظات ایمنی

نظارت بر فعالیت های قبل از انجام آزمایش، شامل پذیرش،جمع آوری و آماده سازی و انتقال نمونه

نظارت بر رعایت و اجرای اصول مستندسازی در آزمایشگاه شامل تدوین مدارک و نگهداری سوابق

اطمینان از فراهم بودن تجهیزات با توجه به انواع آزمایشات  و طیف خدمات ارائه شده در آزمایشگاه

جلوگیری از اعمال پزشکی غیرمجاز

اختیاز تفویض هریک از مسئولیت های فوق به افراد ذیصلاح و مورد تایید

رعایت قوانین و مقررات وزارت بهداشت

حضور فعال در آزمایشگاه در ساعات مندرج در پروانه

رسیدگی به شکایات در مورد امور تخصصی و علمی آزمایشگاه و پاسخگویی به مراجع ذیربط نظیر وزارت مراجع قضایی،نظام پزشکی و غیره

امضاء و ممهور نمودن برگه جواب آزمایش ها با در نظر گرفتن کلیه شرایط علمی و فنی

مسئولیت کلیه فعالیت های تحصصی و فنی انجام شده در آزمایشگاه

تعیین اهداف،دامنه کاری و طیف فعالیت های آزمایشگاه متناسب با مدرک تحصیلی مسئول یا مسئولین فنی

تقسیم کار و تعیین شرح وظایف و اختیارات کلیه کارکنان فنی و تعیین جانشین برای تمامی فعالیت ها

نظارت بر روند انجام آزمایشات و اطمینان از بکارگیری روش های معتبر صحه گذاری شده جهت انجام آزمایشات و اجرای برنامه های کنترل کیفی داخلی و شرکت در برنامه ارزیابی کیفی خارجی

نظارت بر فعالیت های پس از انجام آزمایش و گزارش نتایج و در موارد مقتضی ارائه توصیه های لازم در برگه گزارش

برنامه ریزی و پی گیری جهت انجام اثربخشی اقدامات اصلاحی از طریق بازرسی و ممیزی دوره ای در آزمایشگاه و یا دریافت پس خوراند از مسئولین واحدها یا کارکنان فنی و نگهداری مستندات مربوطه

  در زمان عدم حضور مسئول فنی پذیرش و انجام آزمایشات توسط افراد ذیصلاح قابل انجام بوده ولی صرفا جواب آزمایشات اورژانس باقید"این جواب گزارش اولیه بوده و گزارش نهایی پس از تایید مسئول فنی ارائه خواهد شد" قابل ارائه به بیمار است.