فارسی English


 
کمينه


این واحد در طبقه دوم ساختمان شماره 5 واقع شده است.

در حال حاضر بخش روادر حال حاضر بخش روان شناسی با بهره گیری از حضور يك  نفر هیئت علمی و 7 نفر کارشناس ارشد و از دو قسمت اصلی روان درمانی و ارزیابی های شناختی تشکیل شده است و دوره های تخصصی درمان­هاي شناختی رفتاری (CBT) را آموزش می دهد همچنین این حوزه نقش مؤثری در پژوهش های روان شناسی کشور داشته و اقدام به هنجاریابی آزمون های وسواس، اضطراب، شخصیت و اختلالات خلقی نموده است.

همچنین در بخش اطفال نیز دو کارشناس ارشد روان شناسی بالینی به ارزیابی روان شناختی بیماران و انجام درمان های غیر دارویی از جمله آموزش خانواده و درمان های شناختی رفتاری می پردازند..

 

شرح وظایف:

 

ارزیابی روانشناختی ، شامل انجام شرح حال روانشناختی بیماران ، تست هوش، تست شخصیت و سایر آزمون های مورد نیاز

درمان روانشناختی ، شامل رفتار درمانی بیماران ، شناخت درمانی بیماران ، آموزش خانواده های بیماران و سایر درمانهای روانشناختی مورد نیاز

شرکت در جلسات ویزیت شامل گزارش کارهای انجام شده بیماران و حضور دائم و فعال در جلسات ویزیت و جلسات آموزش

همکاری با پرسنل بخش شامل همکاری با اساتید،فلوها ، رزیدنتها، پرسنل پرستاری و خدماتی

اجرای آزمون های روانی در جهت بررسی ویژگی های عقلایی و شناختی

انجام امور مربوط به بیماران شامل مصاحبه بالینی و ارزیابی مراجعین سرپایی درمانگاه ، مصاحبه بالینی در بخش های مردانه و زنانه

حضور به موقع و مداوم در بیمارستان و برنامه ریزی صحیح و تنظیم وقت و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین در اجرای ارسال نتایج آزمونها

انجام مطالعات تخصصی در جهت بالا بردن کیفیت امور بالینی

شرکت در فعالیت های تشخیصی در مورد بیماران ارجاعی از طریق مصاحبه آزمون و تنظیم گزارش

مشارکت در فعالیت های پژوهشی شامل شرکت در طرح های پژوهشی بخش روانشناختی بالینی به ویژه طرح های مربوط به کاربردهای آزمونها

     انجام فعالیت های آموزشی شامل آموزش روش های ارزیابی روانشناختی دستیاران روانپزشکی 

 


این واحد در طبقه دوم ساختمان شماره 5 واقع شده است.

در حال حاضر بخش روادر حال حاضر بخش روان شناسی با بهره گیری از حضور يك  نفر هیئت علمی و 7 نفر کارشناس ارشد و از دو قسمت اصلی روان درمانی و ارزیابی های شناختی تشکیل شده است و دوره های تخصصی درمان­هاي شناختی رفتاری (CBT) را آموزش می دهد همچنین این حوزه نقش مؤثری در پژوهش های روان شناسی کشور داشته و اقدام به هنجاریابی آزمون های وسواس، اضطراب، شخصیت و اختلالات خلقی نموده است.

همچنین در بخش اطفال نیز دو کارشناس ارشد روان شناسی بالینی به ارزیابی روان شناختی بیماران و انجام درمان های غیر دارویی از جمله آموزش خانواده و درمان های شناختی رفتاری می پردازند..

 

شرح وظایف:

 

ارزیابی روانشناختی ، شامل انجام شرح حال روانشناختی بیماران ، تست هوش، تست شخصیت و سایر آزمون های مورد نیاز

درمان روانشناختی ، شامل رفتار درمانی بیماران ، شناخت درمانی بیماران ، آموزش خانواده های بیماران و سایر درمانهای روانشناختی مورد نیاز

شرکت در جلسات ویزیت شامل گزارش کارهای انجام شده بیماران و حضور دائم و فعال در جلسات ویزیت و جلسات آموزش

همکاری با پرسنل بخش شامل همکاری با اساتید،فلوها ، رزیدنتها، پرسنل پرستاری و خدماتی

اجرای آزمون های روانی در جهت بررسی ویژگی های عقلایی و شناختی

انجام امور مربوط به بیماران شامل مصاحبه بالینی و ارزیابی مراجعین سرپایی درمانگاه ، مصاحبه بالینی در بخش های مردانه و زنانه

حضور به موقع و مداوم در بیمارستان و برنامه ریزی صحیح و تنظیم وقت و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین در اجرای ارسال نتایج آزمونها

انجام مطالعات تخصصی در جهت بالا بردن کیفیت امور بالینی

شرکت در فعالیت های تشخیصی در مورد بیماران ارجاعی از طریق مصاحبه آزمون و تنظیم گزارش

مشارکت در فعالیت های پژوهشی شامل شرکت در طرح های پژوهشی بخش روانشناختی بالینی به ویژه طرح های مربوط به کاربردهای آزمونها

     انجام فعالیت های آموزشی شامل آموزش روش های ارزیابی روانشناختی دستیاران روانپزشکی