فارسی English


 


 

سوپروایزر کنترل عفونت: آقای داود اقدامی

داخلی : 1195

شرح وظایف:

       شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و پژوهش

      به کار گیری نتایج پژوهشها و مطالعات برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

      همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی

      شرکت در جلسات و دوره های آموزشی در رابطه با کنترل عفونت

      تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برتامه معاینات و واکسیناسیون

      ارزیابی تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکارهای مناسب

      نیاز سنجی آموزشی کارکنان در خصوص عفونت های بیمارستانی

      بازدید روزانه از بخشهای بیمارستان برای کشف موارد احتمالی و پیگیری موارد گذشته

      تهیه و تدوین دستور العمل های کنترل عفونت در بخشها بر اساس استانداردهای مراقبتی

      نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت

      نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به امکانات موجود و خط مشی کمیته

      همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی

      شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات

 

 

 


 

سوپروایزر کنترل عفونت: آقای داود اقدامی

داخلی : 1195

شرح وظایف:

       شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و پژوهش

      به کار گیری نتایج پژوهشها و مطالعات برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

      همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی

      شرکت در جلسات و دوره های آموزشی در رابطه با کنترل عفونت

      تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برتامه معاینات و واکسیناسیون

      ارزیابی تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکارهای مناسب

      نیاز سنجی آموزشی کارکنان در خصوص عفونت های بیمارستانی

      بازدید روزانه از بخشهای بیمارستان برای کشف موارد احتمالی و پیگیری موارد گذشته

      تهیه و تدوین دستور العمل های کنترل عفونت در بخشها بر اساس استانداردهای مراقبتی

      نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت

      نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به امکانات موجود و خط مشی کمیته

      همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی

      شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات