فارسی English


 

 

امور اداری متشکل از واحدهای کارگزینی و بایگانی می‌باشد. امور اداری در طبقه دوم ساختمان شماره 14 واقع شده است.

شرح وظایف:

      نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و واحدهای تحت سرپرستی

صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

شرکت در کمسیونها،سمینارها،کمیته‌ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

پیش نویس احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

نظارت بر امور ارزشیابی سالانه کارکنان

نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد

تنظیم فهرست احتیاجات سالیانه بیمارستان و پیش بینی نیازهای فنی،اداری و تجهیزاتی

انجام امور تدارکاتی بیمارستان بر طبق ضوابط مورد عمل سازمان با همکاری امور مالی

انجام امور اداری، پرسنلی بیمارستان بر طبق قوانین و مقررات

دستور انجام فعالیت های تعمیراتی و نگهداری از شبکه های برق، آب، گاز، تلفن، تاسیسات و ...

حفاظت از ساختمان ها، اموال و دارایی های بیمارستان و انجام خدمات لازم در مواقع اضطراری

انجام امور مربوط به تامین وسایل و تجهیزات واحدهای تابعه، تامین و دوخت البسه

نظارت بر بهداشت و نظافت محوطه بیمارستان و نگهداری و تعمیرات اساسی ساختمان و تجهیزات

تنظیم برنامه کار نگهبانان و خدمتگزاران بیمارستان در ساعات مختلف

کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه به محوطه بیمارستان

برقراری انتظامات داخل ساختمانها و محوطه بیمارستان

اجرای خط مشی های سازمان

انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

سازمان دهی فعالیت های مربوط به تقسیم کار، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

 

 

 

امور اداری متشکل از واحدهای کارگزینی و بایگانی می‌باشد. امور اداری در طبقه دوم ساختمان شماره 14 واقع شده است.

شرح وظایف:

      نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و واحدهای تحت سرپرستی

صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

شرکت در کمسیونها،سمینارها،کمیته‌ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

پیش نویس احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

نظارت بر امور ارزشیابی سالانه کارکنان

نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد

تنظیم فهرست احتیاجات سالیانه بیمارستان و پیش بینی نیازهای فنی،اداری و تجهیزاتی

انجام امور تدارکاتی بیمارستان بر طبق ضوابط مورد عمل سازمان با همکاری امور مالی

انجام امور اداری، پرسنلی بیمارستان بر طبق قوانین و مقررات

دستور انجام فعالیت های تعمیراتی و نگهداری از شبکه های برق، آب، گاز، تلفن، تاسیسات و ...

حفاظت از ساختمان ها، اموال و دارایی های بیمارستان و انجام خدمات لازم در مواقع اضطراری

انجام امور مربوط به تامین وسایل و تجهیزات واحدهای تابعه، تامین و دوخت البسه

نظارت بر بهداشت و نظافت محوطه بیمارستان و نگهداری و تعمیرات اساسی ساختمان و تجهیزات

تنظیم برنامه کار نگهبانان و خدمتگزاران بیمارستان در ساعات مختلف

کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه به محوطه بیمارستان

برقراری انتظامات داخل ساختمانها و محوطه بیمارستان

اجرای خط مشی های سازمان

انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

سازمان دهی فعالیت های مربوط به تقسیم کار، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی