فارسی English


 

 

 

 

رئیس امور اداری   آقای دانش ارشدی
تلفن داخلی  1220

 

 امور اداری متشکل از واحدهای کارگزینی و بایگانی می‌باشد. امور اداری در طبقه دوم ساختمان شماره 14 واقع شده است.

شرح وظایف:

      نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و واحدهای تحت سرپرستی

صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

شرکت در کمسیونها،سمینارها،کمیته‌ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

پیش نویس احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

نظارت بر امور ارزشیابی سالانه کارکنان

نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد

تنظیم فهرست احتیاجات سالیانه بیمارستان و پیش بینی نیازهای فنی،اداری و تجهیزاتی

انجام امور اداری، پرسنلی بیمارستان بر طبق قوانین و مقررات

اجرای خط مشی های سازمان

انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

سازمان دهی فعالیت های مربوط به تقسیم کار، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

 

 

 

 

 

رئیس امور اداری   آقای دانش ارشدی
تلفن داخلی  1220

 

 امور اداری متشکل از واحدهای کارگزینی و بایگانی می‌باشد. امور اداری در طبقه دوم ساختمان شماره 14 واقع شده است.

شرح وظایف:

      نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و واحدهای تحت سرپرستی

صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

شرکت در کمسیونها،سمینارها،کمیته‌ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

پیش نویس احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

نظارت بر امور ارزشیابی سالانه کارکنان

نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد

تنظیم فهرست احتیاجات سالیانه بیمارستان و پیش بینی نیازهای فنی،اداری و تجهیزاتی

انجام امور اداری، پرسنلی بیمارستان بر طبق قوانین و مقررات

اجرای خط مشی های سازمان

انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

سازمان دهی فعالیت های مربوط به تقسیم کار، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی