فارسی English


رئیس حسابداری همراه علی براتی
تلفن داخلی  1130

امور مالی متشکل از واحدهای حسابداری تعهدی، ترخیص، صندوق، درآمد و حقوق و دستمزد می‌باشد.  کلیه بخشهای این واحد مجهز و متصل به شبکه کامپیوتری بوده و با سیستم یکپارچه مالی با سایر واحدها مرتبط و تمامی امور مالی توسط سیستم کامپیوتری راهبری می‌شود.

در تمام مراحل بستری و ادامه ترخیص بیمار، اطلاعات مالی و هزینه های مربوط به خدمات انجام شده در سیستم منعکس می‌شود. در نهایت بیمار در موقع ترخیص این اطلاعات را طی صورتحساب کامپیوتری دریافت و وجه آن را به صندوق بیمارستان واریز می‌نماید.

امور مالی در طبقه دوم ساختمان شماره 13 واقع شده است.

 

شرح وظایف:

 

اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی

راهنمایی و کنترل کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها

گردآوری ˛ نگهداری و مطالعه دقیق قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالی

نظارت بر امور مالی بیمارستان و نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ظوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها

نظارت و مراقبت بر حفظ اسناد ˛ دفاتر و مدارک مالی و امضاء اسناد و مکاتبات مالی بیمارستان

نگهداری حساب اموال و نظارت بر ورود و خروج اموال بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها ˛ سپرده ها و اوراق بهادار بیمارستان

درخواست تنخواه گردان پرداخت از ذیحسابی به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه های جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل بر اساس آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه

واگذاری تنخواه گردان با تایید مسئولین به کارپردازهای بیمارستان بر اساس آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه برای انجام برخی از هزینه ها و مراقبت در واریز به موقع ان

تامین اعتبار درخواست های خرید پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات مربوطه(در حدود اعتباراتی که از طرف دستگاه اجرایی تعیین و ابلاغ می گردد)

درخواست وجه ازذیحسابی بر اساس تخصیص های صادره برای انجام هزینه ها و سایر پرداخت ها بر اساس دستورالعملهای مربوطه

پرداخت هزینه های واحد تا حد اعتبارات مصوب تخصیص یافته در برنامه مربوطه پس از طی مراحل تشخیص ˛تامین اعتبار، تسهیل و حواله

پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با مقررات و قوانین بر اساس دستورالعملهای مربوطه و مراقبت در واریز به موقع آن

انجام اقداماتلازم در مورد دریافت و تمرکز وجوه سپرده و تضمینات و ارسال آن به ذیحسابی و استرداد به موقع آن به ذینفع با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ضمن نگهداری حساب وجوه مذکور

درخواست افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز از ذیحسابی

مراقبت بر وصول و ایصال درآمدها برابر مقررات قانونی و دستورالعملهای مربوطه و انتقال درآمدهای وصولی قابل انتقال به حسابهای مربوطه

نگهداری و تهیه و تنظیم حسابها و صورتهای مالی و تراز عملیات و امضاء آنها و نگهداری اسناد و مدارک مالی مربوطه

تحویل اسناد هزینه ها و تراز ماهیانه حسابها و گزارش مالی به ذیحسابی دانشگاه و رفع نواقص از اسناد و صورتحساب های واخواهی شده

همکاری در تهیه و نتظیم بودجه پیشنهادی با مدیریت بیمارستان

اعلام عملکرد به مدیریت تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه ای

نظارت بر تهیه و تنظیم لیست حقوق کارکنان و مراقبت در پرداخت حقوق پس از دریافت وجه از ذیحسابی

تهیه گزارشات لازم و انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق برابر قوانین و مقررات مربوطه

رئیس حسابداری همراه علی براتی
تلفن داخلی  1130

امور مالی متشکل از واحدهای حسابداری تعهدی، ترخیص، صندوق، درآمد و حقوق و دستمزد می‌باشد.  کلیه بخشهای این واحد مجهز و متصل به شبکه کامپیوتری بوده و با سیستم یکپارچه مالی با سایر واحدها مرتبط و تمامی امور مالی توسط سیستم کامپیوتری راهبری می‌شود.

در تمام مراحل بستری و ادامه ترخیص بیمار، اطلاعات مالی و هزینه های مربوط به خدمات انجام شده در سیستم منعکس می‌شود. در نهایت بیمار در موقع ترخیص این اطلاعات را طی صورتحساب کامپیوتری دریافت و وجه آن را به صندوق بیمارستان واریز می‌نماید.

امور مالی در طبقه دوم ساختمان شماره 13 واقع شده است.

 

شرح وظایف:

 

اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی

راهنمایی و کنترل کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها

گردآوری ˛ نگهداری و مطالعه دقیق قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالی

نظارت بر امور مالی بیمارستان و نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ظوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها

نظارت و مراقبت بر حفظ اسناد ˛ دفاتر و مدارک مالی و امضاء اسناد و مکاتبات مالی بیمارستان

نگهداری حساب اموال و نظارت بر ورود و خروج اموال بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها ˛ سپرده ها و اوراق بهادار بیمارستان

درخواست تنخواه گردان پرداخت از ذیحسابی به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه های جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل بر اساس آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه

واگذاری تنخواه گردان با تایید مسئولین به کارپردازهای بیمارستان بر اساس آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه برای انجام برخی از هزینه ها و مراقبت در واریز به موقع ان

تامین اعتبار درخواست های خرید پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات مربوطه(در حدود اعتباراتی که از طرف دستگاه اجرایی تعیین و ابلاغ می گردد)

درخواست وجه ازذیحسابی بر اساس تخصیص های صادره برای انجام هزینه ها و سایر پرداخت ها بر اساس دستورالعملهای مربوطه

پرداخت هزینه های واحد تا حد اعتبارات مصوب تخصیص یافته در برنامه مربوطه پس از طی مراحل تشخیص ˛تامین اعتبار، تسهیل و حواله

پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با مقررات و قوانین بر اساس دستورالعملهای مربوطه و مراقبت در واریز به موقع آن

انجام اقداماتلازم در مورد دریافت و تمرکز وجوه سپرده و تضمینات و ارسال آن به ذیحسابی و استرداد به موقع آن به ذینفع با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ضمن نگهداری حساب وجوه مذکور

درخواست افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز از ذیحسابی

مراقبت بر وصول و ایصال درآمدها برابر مقررات قانونی و دستورالعملهای مربوطه و انتقال درآمدهای وصولی قابل انتقال به حسابهای مربوطه

نگهداری و تهیه و تنظیم حسابها و صورتهای مالی و تراز عملیات و امضاء آنها و نگهداری اسناد و مدارک مالی مربوطه

تحویل اسناد هزینه ها و تراز ماهیانه حسابها و گزارش مالی به ذیحسابی دانشگاه و رفع نواقص از اسناد و صورتحساب های واخواهی شده

همکاری در تهیه و نتظیم بودجه پیشنهادی با مدیریت بیمارستان

اعلام عملکرد به مدیریت تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه ای

نظارت بر تهیه و تنظیم لیست حقوق کارکنان و مراقبت در پرداخت حقوق پس از دریافت وجه از ذیحسابی

تهیه گزارشات لازم و انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق برابر قوانین و مقررات مربوطه