فارسی English


 

دفتر بهبود کیفیت و تعالی سازمانی

مدیر تعالی: آقای دکتر سیامند انوری

مسئول: خانم آرزو خسروی

تلفن داخلی: 1129

 دفتر بهبود کیفیت و تعالی سازمانی در طبقه دوم ساختمان شماره 14 واقع شده است.

                 شرح وظایف:

       انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

همکاری با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه های ارزشیابی ، تشکیلات بیمارستانی و غیره

شرکت در جلسات و کمسیون های مربوط به و ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی

شناسایی و بررسی فرایندها و اقدام در جهت اصلاح آنها

       پیاده سازی سیستم های کیفیت مدیریت (ISO,EFQM و ...)

بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم

جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان ، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت مسئولان مربوط

برنامه ریزی طرح های بیمارستانی کوتاه و دراز مدت و فعالیت های مراکز درمانی با توجه به امکانات هر یک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش

انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه های نیازهای پرسنلی بیمارستان و ارائه راه حل های رفع کمبوداز طریق استفاده صحیح از وجود آنها به صورت تمام یا پاره وقت در مواقع اضطراری و تهیه طرح های لازم در صورت لزوم


دفتر بهبود کیفیت و تعالی سازمانی

مدیر تعالی: آقای دکتر سیامند انوری

مسئول: خانم آرزو خسروی

تلفن داخلی: 1129

 دفتر بهبود کیفیت و تعالی سازمانی در طبقه دوم ساختمان شماره 14 واقع شده است.

                 شرح وظایف:

       انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

همکاری با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه های ارزشیابی ، تشکیلات بیمارستانی و غیره

شرکت در جلسات و کمسیون های مربوط به و ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی

شناسایی و بررسی فرایندها و اقدام در جهت اصلاح آنها

       پیاده سازی سیستم های کیفیت مدیریت (ISO,EFQM و ...)

بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم

جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان ، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت مسئولان مربوط

برنامه ریزی طرح های بیمارستانی کوتاه و دراز مدت و فعالیت های مراکز درمانی با توجه به امکانات هر یک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش

انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه های نیازهای پرسنلی بیمارستان و ارائه راه حل های رفع کمبوداز طریق استفاده صحیح از وجود آنها به صورت تمام یا پاره وقت در مواقع اضطراری و تهیه طرح های لازم در صورت لزوم