فارسی English


 
کمينه

 

رئیس کمیته های بیمارستانی : جناب آقای دکتر سید حمیدرضا نقوی

رابط کمیته های بیمارستانی :  خانم صدیقه خوش نظری

یکی از سیاست‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی و کمی خدمات رسانی در مراکز درمانی، راه اندازی کمیته‌های بیمارستانی می‌باشد کمیته‌‌های بیمارستانی ارکان اصلی برنامه‌ریزی و هدایت مجموعه و نمونه بارز مدیریت مشارکتی در اتخاذ تصمیمات مهم و اصولی برای حل مشکلات و ارتقاء کمی و کیفی خدمات به مردم می باشد. این کمیته‌ها به منزله بزوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود.

  معرفی کمیته های بیمارستان

چارت کمیته های بیمارستان

برنامه زمانبندی کمیته ها

 

رئیس کمیته های بیمارستانی : جناب آقای دکتر سید حمیدرضا نقوی

رابط کمیته های بیمارستانی :  خانم صدیقه خوش نظری

یکی از سیاست‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی و کمی خدمات رسانی در مراکز درمانی، راه اندازی کمیته‌های بیمارستانی می‌باشد کمیته‌‌های بیمارستانی ارکان اصلی برنامه‌ریزی و هدایت مجموعه و نمونه بارز مدیریت مشارکتی در اتخاذ تصمیمات مهم و اصولی برای حل مشکلات و ارتقاء کمی و کیفی خدمات به مردم می باشد. این کمیته‌ها به منزله بزوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود.

  معرفی کمیته های بیمارستان

چارت کمیته های بیمارستان

برنامه زمانبندی کمیته ها