فارسی English


 
کمينه

 

رئیس کمیته های بیمارستانی : جناب آقای دکتر سید حمیدرضا نقوی

رابط کمیته های بیمارستانی :  آقای محمد علی پور

یکی از سیاست‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی و کمی خدمات رسانی در مراکز درمانی، راه اندازی کمیته‌های بیمارستانی می‌باشد کمیته‌‌های بیمارستانی ارکان اصلی برنامه‌ریزی و هدایت مجموعه و نمونه بارز مدیریت مشارکتی در اتخاذ تصمیمات مهم و اصولی برای حل مشکلات و ارتقاء کمی و کیفی خدمات به مردم می باشد. این کمیته‌ها به منزله بزوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود.

   شرح وظایف:

     تنظیم کمیته‌های بیمارستانی بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی

     هماهنگی جهت برگزاری کمیته‌های بیمارستانی بر اساس تقویم

     تنظیم صورتجلسات و هماهنگی جهت ارسال آن به افراد مرتبط

         کمیته های اصلی بیمارستان:

     بهبود کیفیت

     دارو، درمان، تغذیه و تجهیزات پزشکی

     اخلاق پزشکی

     مدارک پزشکی وفناوری اطلاعات

     مرگ و میر و آسیب شناسی

     کنترل عفونت بیمارستانی و بهداشت محیط

     بحران و بلایا

     حفاظت فنی و بهداشت کار

          کمیته‌ های فرعی بیمارستان:

     کادر و کارکنان پرستاری

     اداری مالی

     تدابیر ویژه

     ایمنی بیمار

     اعتبار بخشی 

     تحول اداری

 

رئیس کمیته های بیمارستانی : جناب آقای دکتر سید حمیدرضا نقوی

رابط کمیته های بیمارستانی :  آقای محمد علی پور

یکی از سیاست‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی و کمی خدمات رسانی در مراکز درمانی، راه اندازی کمیته‌های بیمارستانی می‌باشد کمیته‌‌های بیمارستانی ارکان اصلی برنامه‌ریزی و هدایت مجموعه و نمونه بارز مدیریت مشارکتی در اتخاذ تصمیمات مهم و اصولی برای حل مشکلات و ارتقاء کمی و کیفی خدمات به مردم می باشد. این کمیته‌ها به منزله بزوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود.

   شرح وظایف:

     تنظیم کمیته‌های بیمارستانی بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی

     هماهنگی جهت برگزاری کمیته‌های بیمارستانی بر اساس تقویم

     تنظیم صورتجلسات و هماهنگی جهت ارسال آن به افراد مرتبط

         کمیته های اصلی بیمارستان:

     بهبود کیفیت

     دارو، درمان، تغذیه و تجهیزات پزشکی

     اخلاق پزشکی

     مدارک پزشکی وفناوری اطلاعات

     مرگ و میر و آسیب شناسی

     کنترل عفونت بیمارستانی و بهداشت محیط

     بحران و بلایا

     حفاظت فنی و بهداشت کار

          کمیته‌ های فرعی بیمارستان:

     کادر و کارکنان پرستاری

     اداری مالی

     تدابیر ویژه

     ایمنی بیمار

     اعتبار بخشی 

     تحول اداری