فارسی English


 

تجهیزات پزشکی

مسئول: خانم مهندس صالحه اکبرزاده

تلفن داخلی:1140

واحد تجهیزات پزشکی در طبقه دوم ساختمان شماره 14 واقع شده است.

فعالیت های واحد تجهیزات پزشکی در 3 حوزه نگهداشت، تعمیرات و خرید تجهیزات پزشکی خلاصه می شود:

 نگهداشت تجهیزات پزشکی:

 نگهداری و اپراتوری تجهیزات توسط کاربر دستگاه انجام می‌گیرد. در صورت مشاهده اشکال به واحد تجهیزات پزشکی اطلاع داده می‌شود. نگهداشت و کالیبراسیون دستگاه‌های پزشکی به صورت سالانه انجام می‌گیرد و کلیه مراحل نظارت، پیگیری و بررسی مجدد روند نگهداشت و کالیبراسیون دستگاهها توسط واحد تجهیزات پزشکی انجام می‌گردد.

خرید تجهیزات پزشکی:

 شامل خریدهای کوچک، متوسط و بزرگ است که تقسیم‌بندی و میزان ریالی آن توسط وزارت دارائی تعیین و توسط امور مالی دانشگاه به بیمارستان ابلاغ می‌گردد. تصمیم‌گیری در مورد خرید تجهیزات توسط کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان صورت گرفته و کلیه مراحل اجرایی خریداری توسط این واحد انجام می‌شود.

 تعمیرات تجهیزات پزشکی:

در صورت بروز اشکال در تجهیزات، توسط کاربر به واحد تجهیزات پزشکی گزارش کتبی داده می‌شود. پس از بررسی اولیه، در صورت قابلیت انجام و عدم نیاز به قطعات خاص، تعمیر در داخل بیمارستان انجم و دستگاه تحویل بخش می‌شود. در غیر اینصورت دستگاه به منظور توسط کارپرداز به خارج از بیمارستان انتقال داده می‌شود.

لیست تجهیزات پزشکی:

 

ردیف

نام دستگاه

نام کمپانی

مدل دستگاه

نام بخش

1

ونتیلاتور پرتابل

Achieva

Pso2

الکتروشوک

2

ونتیلاتورآی سی یو

Bennett

740

اورژانس

3

الکتروشوک قلبی

GE

Cardio serve

اورژانس

4

الکتروشوک قلبی

Nihon Kohden

Cardio life

الکتروشوک

5

الکتروشوک قلبی

Bruker

Defigrade3002

الکتروشوک

6

الکتروشوک قلبی

Schiller

Defigarde5000

مردان 1

7

الکتروشوک قلبی

Schiller

Defigarde5000

زنان 1

8

الکتروشوک قلبی

Zoll

Mseries

مردان 4

9

الکتروشوک قلبی

Primedic

M290

سوء مصرف مواد

10

الکتروشوک قلبی

IRBEXEN

Defibex700

اطفال پسران

11

الکتروشوک قلبی

IRBEXEN

Defibex700

اورژانس

12

الکتروشوک قلبی

IRBEXEN

Defibex700

برنا زنان

13

الکتروشوک قلبی

IRBEXEN

Defibex700

برنا مردان

14

الکتروشوک قلبی

IRBEXEN

Defibex700

زنان 2

15

الکتروشوک قلبی

IRBEXEN

Defibex700

اطفال دختران

16

الکتروشوک قلبی

IRBEXEN

Defibex700

مردان 2

17

ماشین بیهوشی

Drager

Fabuis

الکتروشوک

تجهیزات پزشکی

مسئول: خانم مهندس صالحه اکبرزاده

تلفن داخلی:1140

واحد تجهیزات پزشکی در طبقه دوم ساختمان شماره 14 واقع شده است.

فعالیت های واحد تجهیزات پزشکی در 3 حوزه نگهداشت، تعمیرات و خرید تجهیزات پزشکی خلاصه می شود:

 نگهداشت تجهیزات پزشکی:

 نگهداری و اپراتوری تجهیزات توسط کاربر دستگاه انجام می‌گیرد. در صورت مشاهده اشکال به واحد تجهیزات پزشکی اطلاع داده می‌شود. نگهداشت و کالیبراسیون دستگاه‌های پزشکی به صورت سالانه انجام می‌گیرد و کلیه مراحل نظارت، پیگیری و بررسی مجدد روند نگهداشت و کالیبراسیون دستگاهها توسط واحد تجهیزات پزشکی انجام می‌گردد.

خرید تجهیزات پزشکی:

 شامل خریدهای کوچک، متوسط و بزرگ است که تقسیم‌بندی و میزان ریالی آن توسط وزارت دارائی تعیین و توسط امور مالی دانشگاه به بیمارستان ابلاغ می‌گردد. تصمیم‌گیری در مورد خرید تجهیزات توسط کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان صورت گرفته و کلیه مراحل اجرایی خریداری توسط این واحد انجام می‌شود.

 تعمیرات تجهیزات پزشکی:

در صورت بروز اشکال در تجهیزات، توسط کاربر به واحد تجهیزات پزشکی گزارش کتبی داده می‌شود. پس از بررسی اولیه، در صورت قابلیت انجام و عدم نیاز به قطعات خاص، تعمیر در داخل بیمارستان انجم و دستگاه تحویل بخش می‌شود. در غیر اینصورت دستگاه به منظور توسط کارپرداز به خارج از بیمارستان انتقال داده می‌شود.

لیست تجهیزات پزشکی:

 

ردیف

نام دستگاه

نام کمپانی

مدل دستگاه

نام بخش

1

ونتیلاتور پرتابل

Achieva

Pso2

الکتروشوک

2

ونتیلاتورآی سی یو

Bennett

740

اورژانس

3

الکتروشوک قلبی

GE

Cardio serve

اورژانس

4

الکتروشوک قلبی

Nihon Kohden

Cardio life

الکتروشوک

5

الکتروشوک قلبی

Bruker

Defigrade3002

الکتروشوک

6

الکتروشوک قلبی

Schiller

Defigarde5000

مردان 1

7

الکتروشوک قلبی

Schiller

Defigarde5000

زنان 1

8

الکتروشوک قلبی

Zoll

Mseries

مردان 4

9

الکتروشوک قلبی

Primedic

M290

سوء مصرف مواد

10

الکتروشوک قلبی

IRBEXEN

Defibex700

اطفال پسران

11

الکتروشوک قلبی

IRBEXEN

Defibex700

اورژانس

12

الکتروشوک قلبی

IRBEXEN

Defibex700

برنا زنان

13

الکتروشوک قلبی

IRBEXEN

Defibex700

برنا مردان

14

الکتروشوک قلبی

IRBEXEN

Defibex700

زنان 2

15

الکتروشوک قلبی

IRBEXEN

Defibex700

اطفال دختران

16

الکتروشوک قلبی

IRBEXEN

Defibex700

مردان 2

17

ماشین بیهوشی

Drager

Fabuis

الکتروشوک