فارسی English


 

پذیرش

مسئول: خانم مرضیه امینی 

تلفن داخلی:1221

این واحد در طبقه اول ساختمان شماره 14 واقع شده است.

 وظیفه آن نوبت‌دهی حضوری به بیماران سرپایی، اورژانس و بستری و راهنمایی آنان به درمانگاه و بخشهای مختلف می‌باشد.

شرح وظایف:

     انجام فعالیت های مربوط به پذیرش سرپایی بیماران

     انجام فعالیت های مربوط به پذیرش بستری بیماران

     تهیه پرونده خام بستری و سرپایی

     پذیرش بستری و سرپایی شیفت شب

     ثبت شرح حال اورژانس در HIS

 تماس تلفنی با بیماران جهت بستری از روی لیست نوبت دهی بستری

پذیرش

مسئول: خانم مرضیه امینی 

تلفن داخلی:1221

این واحد در طبقه اول ساختمان شماره 14 واقع شده است.

 وظیفه آن نوبت‌دهی حضوری به بیماران سرپایی، اورژانس و بستری و راهنمایی آنان به درمانگاه و بخشهای مختلف می‌باشد.

شرح وظایف:

     انجام فعالیت های مربوط به پذیرش سرپایی بیماران

     انجام فعالیت های مربوط به پذیرش بستری بیماران

     تهیه پرونده خام بستری و سرپایی

     پذیرش بستری و سرپایی شیفت شب

     ثبت شرح حال اورژانس در HIS

 تماس تلفنی با بیماران جهت بستری از روی لیست نوبت دهی بستری