فارسی English


 

آمار و مدارک پزشکی

مسئول مدارک پزشکی: خانم مرضیه امینی

تلفن داخلی: 1221

این واحد در طبقه اول ساختمان شماره 14 واقع شده است.

واحد آمار و مدارک پزشکی بیمارستان با بهره گیری از کارشناسان متعهد و مجرب، ضمن ثبت مدارک پزشکی مراجعين محترم، آماده ارائه خدمات درخصوص نیاز به مدارک تشخیصی و درمانی با اخذ مجوز ازپزشک معالج می باشد. مدارك پزشكي (Medical Record) واحدي است كه اوراق و مداركي را به ضرورت خدمات پزشكي و پيراپزشكي داده شده به بيمار ، در بيمارستان به ترتيب تاريخ به نحو قابل دسترسي نگهداري مي كند تا در مواقع لزوم به منظور معالجات بعدي بيمار ، آمار ، تحقيقات ، آموزش  و بررسي خدمات داده شده از لحاظ كمي و كيفي مورد استفاده قرار گيرد.

هر پرونده بيمار شامل اطلاعات كافي جهت شناسايي كامل يك بيماري خاص ، ثبت مسائل بهداشتي وي و ثبت دقيق نتيجه گيري هر گونه معالجه مي باشد.

  این واحد شامل بخشهای زیر می‌باشد:

     آمار

     مدارک پزشکی

     کد گذاری

     بایگانی

 

      شرح وظایف:

 

     کسب خط مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوط

     نظارت بر واحدهای تحت پوشش (پذیرش، مدارک پزشکی، بایگانی، آمار بیمارستان)

     نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تکمیل بودن آنها در زمان پذیرش تا ترخیص بیمار

     نظارت بر نحوه پاسخگویی به شکایات قانونی

      بررسی و تحقیق درباره بهبود فرم های مدارک پزشکی ، روش های کار،وسایل و جا و مکان مدارک پزشکی

      درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرم های پرونده های بیمارستانی

      شرکت در کمیته های بیمارستانی و عهده دار بودن مسئولیت کمیته مدارک پزشکی

      همکاری در تجزیه و تحلیل کیفی مدارک پزشکی به کمیته های مربوطه

      نظارت بر درخواست پرونده ها از واحدهای مختلف بیمارستان

      همکاری در تحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی پزشکان و دانشجویان

      بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهیانه جهت ارئه به مقام مافوق

      شرکت در برنامه های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفت ها در زمینه شغلی

      آموزش تئوری و عملی افراد تحت نظر

      نظارت بر رعایت نظم و انظباط اداری پرسنل

      پیگیری تامین نیروی انسانی واحد مربوطه

      تهیه برنامه کشیک پرسنل و محاسبه ساعات اضافه کاری کارکنان تحت سرپرستی

      ارزشیابی سالیانه و ماهیانه کارکنان تحت پوشش

      برنامه ریزی ، تقسیم کار و در صورت مرخصی جایگزین نیرو در واحد مربوطه

      نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان تحت پوشش

     ثبت و گزارش کلیه امور مربوط به واحد، به مسئولین ذیربط شامل درخواست‌ها، وقایع غیرمترقبه، حوادث،کمبودها و نقایص

      راهنمایی و کمک به کارآموزان رشته پذیرش و مدارک پزشکی

 

      انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

آمار و مدارک پزشکی

مسئول مدارک پزشکی: خانم مرضیه امینی

تلفن داخلی: 1221

این واحد در طبقه اول ساختمان شماره 14 واقع شده است.

واحد آمار و مدارک پزشکی بیمارستان با بهره گیری از کارشناسان متعهد و مجرب، ضمن ثبت مدارک پزشکی مراجعين محترم، آماده ارائه خدمات درخصوص نیاز به مدارک تشخیصی و درمانی با اخذ مجوز ازپزشک معالج می باشد. مدارك پزشكي (Medical Record) واحدي است كه اوراق و مداركي را به ضرورت خدمات پزشكي و پيراپزشكي داده شده به بيمار ، در بيمارستان به ترتيب تاريخ به نحو قابل دسترسي نگهداري مي كند تا در مواقع لزوم به منظور معالجات بعدي بيمار ، آمار ، تحقيقات ، آموزش  و بررسي خدمات داده شده از لحاظ كمي و كيفي مورد استفاده قرار گيرد.

هر پرونده بيمار شامل اطلاعات كافي جهت شناسايي كامل يك بيماري خاص ، ثبت مسائل بهداشتي وي و ثبت دقيق نتيجه گيري هر گونه معالجه مي باشد.

  این واحد شامل بخشهای زیر می‌باشد:

     آمار

     مدارک پزشکی

     کد گذاری

     بایگانی

 

      شرح وظایف:

 

     کسب خط مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوط

     نظارت بر واحدهای تحت پوشش (پذیرش، مدارک پزشکی، بایگانی، آمار بیمارستان)

     نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تکمیل بودن آنها در زمان پذیرش تا ترخیص بیمار

     نظارت بر نحوه پاسخگویی به شکایات قانونی

      بررسی و تحقیق درباره بهبود فرم های مدارک پزشکی ، روش های کار،وسایل و جا و مکان مدارک پزشکی

      درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرم های پرونده های بیمارستانی

      شرکت در کمیته های بیمارستانی و عهده دار بودن مسئولیت کمیته مدارک پزشکی

      همکاری در تجزیه و تحلیل کیفی مدارک پزشکی به کمیته های مربوطه

      نظارت بر درخواست پرونده ها از واحدهای مختلف بیمارستان

      همکاری در تحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی پزشکان و دانشجویان

      بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهیانه جهت ارئه به مقام مافوق

      شرکت در برنامه های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفت ها در زمینه شغلی

      آموزش تئوری و عملی افراد تحت نظر

      نظارت بر رعایت نظم و انظباط اداری پرسنل

      پیگیری تامین نیروی انسانی واحد مربوطه

      تهیه برنامه کشیک پرسنل و محاسبه ساعات اضافه کاری کارکنان تحت سرپرستی

      ارزشیابی سالیانه و ماهیانه کارکنان تحت پوشش

      برنامه ریزی ، تقسیم کار و در صورت مرخصی جایگزین نیرو در واحد مربوطه

      نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان تحت پوشش

     ثبت و گزارش کلیه امور مربوط به واحد، به مسئولین ذیربط شامل درخواست‌ها، وقایع غیرمترقبه، حوادث،کمبودها و نقایص

      راهنمایی و کمک به کارآموزان رشته پذیرش و مدارک پزشکی

 

      انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق