فارسی English


 

بهداشت محیط، مدیریت دفع پسماند، رختشویخانه

مسئول: خانم زهرا پارسائی مبین

تلفن داخلی: 1074

بهداشت محيط يكي از واحدهاي بيمارستان بوده كه هدف و رسالت آن همگام با ساير واحدهاي درماني و پشتيباني در راستاي تحقق مأموريت بهداشتي درماني ، ايجاد بستر بهداشتي جهت انجام خدمات درماني بيمارستان بوده كه اقدامات درماني صورت گرفته در بيمارستان با رعايت نكات بهداشتي همواره به حصول بهترين نتيجه براي بيماران بيانجامد.

 

اين واحد علاوه بر نظارت و همكاري جهت انجام هر چه بيشتر شرايط بهداشتي داخل بيمارستان تلاش مي نمايد تا شرايط بهداشتي بيمارستان را با همكاري كليه واحد ها و مسئولين به گونه اي سازماندهي  نمايدكه مشكلات و خطرات مربوط به دفع زائدات بيمارستاني،فاضلاب و عوارض بر اجتماع و محيط  و افراد به حداقل برسد .

شرح وظایف: 

کارشناس بهداشت طبق شرح وظایف اعلام شده از سوی معاونت بهداشت اقدام به انجام فعالیت های ذیل می نماید :

     کنترل و مبارزه با حشرات ، جوندگان و به کارگیری روش‌های مبارزه مناسب،  براساس لیست شرکت های دارای مجوز از معاونت بهداشت که سالانه در اختیار کارشناس بهداشت محیط قرار می‌گیرد با یکی از شرکت ها قرار داد در زمینه سم پاشی بیمارستان منعقد می شود و به صورت فصلی  این کارانجام می گیرد .

    تنظیم و تکمیل چک لیست های ممیزی داخلی برای بررسی وضعیت بهداشت آشپزخانه بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 13 قانون اصلاح مواد خوردنی ، آشامیدنی و بهداشتی مصوب 8/6/1380 مرکز سلامت محیط وکار وزارت بهداشت و و لندری به صورت ماهانه توسط کارشناس بهداشت محیط  صورت می گیرد و در پرونده مربوطه بایگانی می گردد  و همچنین تکمیل چک لیست های ارسالی از سوی معاونت بهداشت که به صورت فصلی تکمیل و در پرونده بایگانی می گردد و موارد عدم  انطباق با استاندارد های موجود در چک لیست به مدیریت گزارش داده می‌شود و تا زمان حصول نتایج توسط کارشناس بهداشت محیط پیگیری بعمل می آید .

    برنامه ریزی و نظارت بر امر ضدعفونی محیط ، کارشناس بهداشت محیط بر اساس لیست محصولات ضد عفونی مورد تائید از سوی وزارت بهداشت محلول های ضد عفونی مورد نیاز را خریداری می نماید و بر اساس دستورالعمل رقیق سازی محلول مورد نظر اقدام به تهیه جدول مربوط به میزان رقیق سازی محلول ضد عفونی در تمامی بخش ها می‌نماید .

   نظارت کارشناس بهداشت محیط بر سالم بودن آب مصرفی بیمارستان از نظر میکروبی و شیمیایی و کلرباقیمانده ،براساس دستورالعمل های 1053 موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران و نیز دستورالعمل 1011 استاندارد ملی ایران ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی و میکروبیولوژی آب توسط مرکز بهداشت جنوب با هماهنگی واحد بهداشت محیط مورد آزمایش قرار می گیرد و بر اساس استانداردهای موجود هر سه ماه یکبار آزمایشات میکروبی از 1 الی 2 نقطه از آب لوله کشی بیمارستان و نیز هر 6 ماه یکبار آزمایشات شیمییایی از آب بعمل می آید و همچنین کارشناس بهداشت محیط به صورت روزانه از 3 نقطه بیمارستان  با کیت کلرسنج آمکور به همراه قطره های D.P.D (  1 ) و (2) کلر باقیمانده آب  را اندازه گیری می نماید و در فرم مخصوص اندازه گیری کلر باقیمانده آب  ثبت می شود .

    کنترل و نظارت بر دفع فاضلاب بیمارستان بر اساس راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانی مرکز سلامت محیط وکار هر بیمارستان باید دارای یک سیستم تصفیه فاضلاب باشد و خروجی آن طبق استانداردهای سازمان محیط زیست باشد و براین اساس  بیمارستان مجهز به پکیج تصفیه فاضلاب مدل TX2می باشد و خروجی فاضلاب بیمارستان هر6 ماه یکبار توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست اندازه گیری می شود و نتایج آن توسط کارشناس بهداشت محیط مورد بررسی قرار گرفته ودر صورت مغایرت با استانداردها مشکل را پیگیری و برطرف نموده و یک نسخه از نتایج به سازمان محیط زیست ارسال می گردد و نسخه دیگر در پرونده بایگانی می گردد .

   شرکت فعال در کمیته بهداشت و کنترل عفونت هر 2 ماه یکبار بر اساس دستورالعمل های معاونت بهداشت و طرح موضوعات مربوطه توسط کارشناس بهداشت محیط وپیگیری نواقص و مشکلات مطرح شده در کمیته  و بایگانی صورتجلسات در پرونده .

   نظارت بر کارت معاینات شغلی کارکنان خدمات به صورت سالیانه طبق استانداردهای معاونت بهداشت با هماهنگی واحد بهداشت محیط با مرکز بهداشت جنوب برای  پرسنل صورت می گیرد و پرسنل جهت انجام آزمایشات مربوطه   به مرکز مورد نظرمراجعه می نمایند و پس از انجام معاینات مورد نیاز کارت معاینات کارگری برای آنها صادر می گردد و تمام پرونده های پزشکی و کارت های معاینات نزد واحد بهداشت محیط نگهداری می گردد.

   نظارت بر کارت معاینات پزشکی کارگران آشپزخانه به همراه گواهی دوره بهداشت عمومی توسط کارشناس بهداشت محیط صورت می گیرد و بر اساس استانداردهای معاونت بهداشت  کارت بهداشت برای کارگران هر شش ماه یکبار وگواهی دوره بهداشت تا زمان پایان اعتبار سه ساله در نظر گرفته شود .

  نظارت بر مدیریت پسماندهای بیمارستان بر اساس دستورالعمل ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای وابسته براساس شماره 15871/ت 38459ک مورخ 8/2/1387وزارت بهداشت و آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ها شماره 88482/ت 32561ه مورخ /5/1384وزارت بهداشت توسط کارشناس بهداشت محیط صورت می گیرد و بر این اساس تفکیک انواع زباله ها بر اساس جدول طبقه بندی پسماندهای بیمارستانی نصب شده در تمامی بخش ها پسماندها به چهار دسته عفونی ، غیر عفونی ،  تیز وبرنده ، شیمیایی و دارویی تقسیم بندی شده و تفکیک می شوند و نیز برای بی خطر سازی زباله های عفونی و تیز وبرنده از دستگاه امحاء  استفاده شده و بی خطر سازی صورت می گیرد و توزین روزانه پسماندهای عفونی و عادی  توسط کارگر پسماند صورت می گیرد ونتایج آن توسط کارشناس بهداشت محیط در فرم مخصوص پسماندهای توزین شده ثبت می گردد و بایگانی می شود و همچنین انجام بی خطر سازی زباله های عفونی توسط کارگر پسماند هر 3 روز یکبار صورت می گیرد و تست های شیمییایی مربوط به دستگاه به نام تست کلاس 6 در هر بار سیکل کاری و تست اسپور هر 10 روز یکبار توسط کارگر پسماند با نظارت کارشناس بهداشت صورت می گیرد و نتایج آن بایگانی می گردد .

   آموزش مستمر به کارکنان در مورد کلیه برنامه های بهداشتی به صورت چهره به چهره و یا از طریق برگزاری کلاس‌های حضوری و یا از طریق جزوه ، پمفلت و بروشور به کارکنان صورت می‌گیرد .

    نظارت بر واحد های بهداشت محیط ، مدیریت پسماند و رختشویخانه است بر عهده مسئول این واحد می‌باشد.

دراین واحد پرونده‌های مختلف از جمله پرونده پزشکی خدمات،  پرونده آموزشی و پرسنلی خدمات، کارت واکسیناسیون آنها، آزمایشات آب ومواد غذایی، آزمایشات فاضلاب، صورتجلسات کمیته های بهداشت و کنترل عفونت، بخش نامه ها وآئین نامه‌ها، مستندات مربوط به پسماندها و سمپاشی، چک لیست‌ها، مستندات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت، مستندات مربوطه به مکاتبات صورت گرفته شده با مدیریت، دفترچه راهنما و نگهداری دستگاه امحاء و تجهیزاتی از قبیل کیت سنجش کلر باقیمانده آب به همراه قطره های معرف، نگهداری می شود.

 

بهداشت محیط، مدیریت دفع پسماند، رختشویخانه

مسئول: خانم زهرا پارسائی مبین

تلفن داخلی: 1074

بهداشت محيط يكي از واحدهاي بيمارستان بوده كه هدف و رسالت آن همگام با ساير واحدهاي درماني و پشتيباني در راستاي تحقق مأموريت بهداشتي درماني ، ايجاد بستر بهداشتي جهت انجام خدمات درماني بيمارستان بوده كه اقدامات درماني صورت گرفته در بيمارستان با رعايت نكات بهداشتي همواره به حصول بهترين نتيجه براي بيماران بيانجامد.

 

اين واحد علاوه بر نظارت و همكاري جهت انجام هر چه بيشتر شرايط بهداشتي داخل بيمارستان تلاش مي نمايد تا شرايط بهداشتي بيمارستان را با همكاري كليه واحد ها و مسئولين به گونه اي سازماندهي  نمايدكه مشكلات و خطرات مربوط به دفع زائدات بيمارستاني،فاضلاب و عوارض بر اجتماع و محيط  و افراد به حداقل برسد .

شرح وظایف: 

کارشناس بهداشت طبق شرح وظایف اعلام شده از سوی معاونت بهداشت اقدام به انجام فعالیت های ذیل می نماید :

     کنترل و مبارزه با حشرات ، جوندگان و به کارگیری روش‌های مبارزه مناسب،  براساس لیست شرکت های دارای مجوز از معاونت بهداشت که سالانه در اختیار کارشناس بهداشت محیط قرار می‌گیرد با یکی از شرکت ها قرار داد در زمینه سم پاشی بیمارستان منعقد می شود و به صورت فصلی  این کارانجام می گیرد .

    تنظیم و تکمیل چک لیست های ممیزی داخلی برای بررسی وضعیت بهداشت آشپزخانه بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 13 قانون اصلاح مواد خوردنی ، آشامیدنی و بهداشتی مصوب 8/6/1380 مرکز سلامت محیط وکار وزارت بهداشت و و لندری به صورت ماهانه توسط کارشناس بهداشت محیط  صورت می گیرد و در پرونده مربوطه بایگانی می گردد  و همچنین تکمیل چک لیست های ارسالی از سوی معاونت بهداشت که به صورت فصلی تکمیل و در پرونده بایگانی می گردد و موارد عدم  انطباق با استاندارد های موجود در چک لیست به مدیریت گزارش داده می‌شود و تا زمان حصول نتایج توسط کارشناس بهداشت محیط پیگیری بعمل می آید .

    برنامه ریزی و نظارت بر امر ضدعفونی محیط ، کارشناس بهداشت محیط بر اساس لیست محصولات ضد عفونی مورد تائید از سوی وزارت بهداشت محلول های ضد عفونی مورد نیاز را خریداری می نماید و بر اساس دستورالعمل رقیق سازی محلول مورد نظر اقدام به تهیه جدول مربوط به میزان رقیق سازی محلول ضد عفونی در تمامی بخش ها می‌نماید .

   نظارت کارشناس بهداشت محیط بر سالم بودن آب مصرفی بیمارستان از نظر میکروبی و شیمیایی و کلرباقیمانده ،براساس دستورالعمل های 1053 موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران و نیز دستورالعمل 1011 استاندارد ملی ایران ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی و میکروبیولوژی آب توسط مرکز بهداشت جنوب با هماهنگی واحد بهداشت محیط مورد آزمایش قرار می گیرد و بر اساس استانداردهای موجود هر سه ماه یکبار آزمایشات میکروبی از 1 الی 2 نقطه از آب لوله کشی بیمارستان و نیز هر 6 ماه یکبار آزمایشات شیمییایی از آب بعمل می آید و همچنین کارشناس بهداشت محیط به صورت روزانه از 3 نقطه بیمارستان  با کیت کلرسنج آمکور به همراه قطره های D.P.D (  1 ) و (2) کلر باقیمانده آب  را اندازه گیری می نماید و در فرم مخصوص اندازه گیری کلر باقیمانده آب  ثبت می شود .

    کنترل و نظارت بر دفع فاضلاب بیمارستان بر اساس راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانی مرکز سلامت محیط وکار هر بیمارستان باید دارای یک سیستم تصفیه فاضلاب باشد و خروجی آن طبق استانداردهای سازمان محیط زیست باشد و براین اساس  بیمارستان مجهز به پکیج تصفیه فاضلاب مدل TX2می باشد و خروجی فاضلاب بیمارستان هر6 ماه یکبار توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست اندازه گیری می شود و نتایج آن توسط کارشناس بهداشت محیط مورد بررسی قرار گرفته ودر صورت مغایرت با استانداردها مشکل را پیگیری و برطرف نموده و یک نسخه از نتایج به سازمان محیط زیست ارسال می گردد و نسخه دیگر در پرونده بایگانی می گردد .

   شرکت فعال در کمیته بهداشت و کنترل عفونت هر 2 ماه یکبار بر اساس دستورالعمل های معاونت بهداشت و طرح موضوعات مربوطه توسط کارشناس بهداشت محیط وپیگیری نواقص و مشکلات مطرح شده در کمیته  و بایگانی صورتجلسات در پرونده .

   نظارت بر کارت معاینات شغلی کارکنان خدمات به صورت سالیانه طبق استانداردهای معاونت بهداشت با هماهنگی واحد بهداشت محیط با مرکز بهداشت جنوب برای  پرسنل صورت می گیرد و پرسنل جهت انجام آزمایشات مربوطه   به مرکز مورد نظرمراجعه می نمایند و پس از انجام معاینات مورد نیاز کارت معاینات کارگری برای آنها صادر می گردد و تمام پرونده های پزشکی و کارت های معاینات نزد واحد بهداشت محیط نگهداری می گردد.

   نظارت بر کارت معاینات پزشکی کارگران آشپزخانه به همراه گواهی دوره بهداشت عمومی توسط کارشناس بهداشت محیط صورت می گیرد و بر اساس استانداردهای معاونت بهداشت  کارت بهداشت برای کارگران هر شش ماه یکبار وگواهی دوره بهداشت تا زمان پایان اعتبار سه ساله در نظر گرفته شود .

  نظارت بر مدیریت پسماندهای بیمارستان بر اساس دستورالعمل ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای وابسته براساس شماره 15871/ت 38459ک مورخ 8/2/1387وزارت بهداشت و آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ها شماره 88482/ت 32561ه مورخ /5/1384وزارت بهداشت توسط کارشناس بهداشت محیط صورت می گیرد و بر این اساس تفکیک انواع زباله ها بر اساس جدول طبقه بندی پسماندهای بیمارستانی نصب شده در تمامی بخش ها پسماندها به چهار دسته عفونی ، غیر عفونی ،  تیز وبرنده ، شیمیایی و دارویی تقسیم بندی شده و تفکیک می شوند و نیز برای بی خطر سازی زباله های عفونی و تیز وبرنده از دستگاه امحاء  استفاده شده و بی خطر سازی صورت می گیرد و توزین روزانه پسماندهای عفونی و عادی  توسط کارگر پسماند صورت می گیرد ونتایج آن توسط کارشناس بهداشت محیط در فرم مخصوص پسماندهای توزین شده ثبت می گردد و بایگانی می شود و همچنین انجام بی خطر سازی زباله های عفونی توسط کارگر پسماند هر 3 روز یکبار صورت می گیرد و تست های شیمییایی مربوط به دستگاه به نام تست کلاس 6 در هر بار سیکل کاری و تست اسپور هر 10 روز یکبار توسط کارگر پسماند با نظارت کارشناس بهداشت صورت می گیرد و نتایج آن بایگانی می گردد .

   آموزش مستمر به کارکنان در مورد کلیه برنامه های بهداشتی به صورت چهره به چهره و یا از طریق برگزاری کلاس‌های حضوری و یا از طریق جزوه ، پمفلت و بروشور به کارکنان صورت می‌گیرد .

    نظارت بر واحد های بهداشت محیط ، مدیریت پسماند و رختشویخانه است بر عهده مسئول این واحد می‌باشد.

دراین واحد پرونده‌های مختلف از جمله پرونده پزشکی خدمات،  پرونده آموزشی و پرسنلی خدمات، کارت واکسیناسیون آنها، آزمایشات آب ومواد غذایی، آزمایشات فاضلاب، صورتجلسات کمیته های بهداشت و کنترل عفونت، بخش نامه ها وآئین نامه‌ها، مستندات مربوط به پسماندها و سمپاشی، چک لیست‌ها، مستندات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت، مستندات مربوطه به مکاتبات صورت گرفته شده با مدیریت، دفترچه راهنما و نگهداری دستگاه امحاء و تجهیزاتی از قبیل کیت سنجش کلر باقیمانده آب به همراه قطره های معرف، نگهداری می شود.