فارسی English


 

بهداشت حرفه‌ای

مسئول: خانم نسیبه حسنی

تلفن داخلی:1074

شرح وظایف:

     ارزیابی ریسک کلیه مشاغل، تحلیل نتایج ارزیابی (شناسایی، اندازه‌گیری و ارزشیابی کلیه عوامل زیان‌‌آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار) و تهیه گزارش

     تهیه و تعیین برنامه‌ها و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه بر اساس ارزیابی ریسک و معاینات شغلی انجام شده

     بازدید روتین واحدها و بخشهای بیمارستان بر اساس سطح ریسک آنها

    برنامه ‌ریزی و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با همکاری سایر اعضای مصوب، تهیه صورتجلسه کمیته، پیگیری مصوبات، ارسال یک نسخه از صورتجلسه به واحد مربوطه

     اجرای برنامه آموزشی و ارزشیابی مستمر و مصوب برای کلیه شاغلین بیمارستان با همکاری واحد آموزش

     برنامه ریزی برای اجرا و نظارت بر انجام معاینات شغلی (قبل از استخدام، دوره‌ای و اختصاصی)

     تشکیل پرونده سلامت شاغلین، آنالیز نتایج معایت شغلی و تهیه برنامه‌ها و اقدامات اصلاحی

    تعیین اقدامات، اهداف و برنامه‌های اصلاحی و پیشگیرانه به منظور افزایش ایمنی پرسنل و محیط کار، کنترل و کاهش بیماریها و حوادث شایع ناشی از کار در بیمارستانها

    تعیین و نظارت بر نصب تابلوها و علائم ایمنی و هشدار دهنده و پوسترهای اطلاع رسانی و آموزشی بهداشت حرفه‌ای در بیمارستان

    تعیین نوع وسایل حفاظت فردی متناسب هر شغل بر اساس ارزیابی ریسک انجام شده، همکاری و نظارت بر کیفیت آنها بر اساس فرایند انتخاب و خرید با واحد مربوط

     آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداری صحیح از وسایل حفاظت فردی

    شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود، تهیه برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) برای کلیه مواد شیمیایی مورد مصرف و استفاده از این برگه‌ها در کلیه مکانها

    آموزش کلیه موارد (MSDS) به شاغلینی که در کلیه مراحل انبار کردن، نگهداری ، مصرف و دفع بهداشتی در معرض مواد شیمیایی قرار می‌گیرند به منظور کنترل آلودگی محیط کار، پرسنل و محیط زیست

    نظارت و ارزیابی به منظور انتخاب و عملکرد پیمانکاران (ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای و طب کار) با واحد مربوط در بیمارستان

    برنامه‌ریزی برای اجرا و نظارت بر برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای شامل: ماده 5 قانون مدیریت پسماندها، ارگونومی، روشنایی، صدا، ایمنی، ایمنی شیمیایی، وسایل اطفاء حریق و سیستمهای هشدار دهنده و سایر برنامه‌های مرتبط با بهداشت حرفه‌ای که از طریق وزارت بهداشت و یا دانشگاه ابلاغ می‌شود.

    آموزش مستمر به کارکنان در مورد کلیه برنامه های بهداشتی به صورت چهره به چهره و یا از طریق برگزاری کلاس‌های حضوری و یا از طریق جزوه ، پمفلت و بروشور به کارکنان صورت می‌گیرد .

     نظارت بر واحد های بهداشت محیط ، مدیریت پسماند و رختشویخانه است بر عهده مسئول این واحد می‌باشد.

بهداشت حرفه‌ای

مسئول: خانم نسیبه حسنی

تلفن داخلی:1074

شرح وظایف:

     ارزیابی ریسک کلیه مشاغل، تحلیل نتایج ارزیابی (شناسایی، اندازه‌گیری و ارزشیابی کلیه عوامل زیان‌‌آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار) و تهیه گزارش

     تهیه و تعیین برنامه‌ها و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه بر اساس ارزیابی ریسک و معاینات شغلی انجام شده

     بازدید روتین واحدها و بخشهای بیمارستان بر اساس سطح ریسک آنها

    برنامه ‌ریزی و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با همکاری سایر اعضای مصوب، تهیه صورتجلسه کمیته، پیگیری مصوبات، ارسال یک نسخه از صورتجلسه به واحد مربوطه

     اجرای برنامه آموزشی و ارزشیابی مستمر و مصوب برای کلیه شاغلین بیمارستان با همکاری واحد آموزش

     برنامه ریزی برای اجرا و نظارت بر انجام معاینات شغلی (قبل از استخدام، دوره‌ای و اختصاصی)

     تشکیل پرونده سلامت شاغلین، آنالیز نتایج معایت شغلی و تهیه برنامه‌ها و اقدامات اصلاحی

    تعیین اقدامات، اهداف و برنامه‌های اصلاحی و پیشگیرانه به منظور افزایش ایمنی پرسنل و محیط کار، کنترل و کاهش بیماریها و حوادث شایع ناشی از کار در بیمارستانها

    تعیین و نظارت بر نصب تابلوها و علائم ایمنی و هشدار دهنده و پوسترهای اطلاع رسانی و آموزشی بهداشت حرفه‌ای در بیمارستان

    تعیین نوع وسایل حفاظت فردی متناسب هر شغل بر اساس ارزیابی ریسک انجام شده، همکاری و نظارت بر کیفیت آنها بر اساس فرایند انتخاب و خرید با واحد مربوط

     آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداری صحیح از وسایل حفاظت فردی

    شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود، تهیه برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) برای کلیه مواد شیمیایی مورد مصرف و استفاده از این برگه‌ها در کلیه مکانها

    آموزش کلیه موارد (MSDS) به شاغلینی که در کلیه مراحل انبار کردن، نگهداری ، مصرف و دفع بهداشتی در معرض مواد شیمیایی قرار می‌گیرند به منظور کنترل آلودگی محیط کار، پرسنل و محیط زیست

    نظارت و ارزیابی به منظور انتخاب و عملکرد پیمانکاران (ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای و طب کار) با واحد مربوط در بیمارستان

    برنامه‌ریزی برای اجرا و نظارت بر برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای شامل: ماده 5 قانون مدیریت پسماندها، ارگونومی، روشنایی، صدا، ایمنی، ایمنی شیمیایی، وسایل اطفاء حریق و سیستمهای هشدار دهنده و سایر برنامه‌های مرتبط با بهداشت حرفه‌ای که از طریق وزارت بهداشت و یا دانشگاه ابلاغ می‌شود.

    آموزش مستمر به کارکنان در مورد کلیه برنامه های بهداشتی به صورت چهره به چهره و یا از طریق برگزاری کلاس‌های حضوری و یا از طریق جزوه ، پمفلت و بروشور به کارکنان صورت می‌گیرد .

     نظارت بر واحد های بهداشت محیط ، مدیریت پسماند و رختشویخانه است بر عهده مسئول این واحد می‌باشد.