فارسی English


 

دستاوردها و افتخارات بیمارستان

  •  
  • برگزیده نخستین سمینار و جشنواره حاکمیت خدمات بالینی در سال 1387
  • دریافت گواهینامه ایزو در سال 2004
  • کسب رتبه اول در اولین جشنواره اداری مالی دانشگاه در سال 90
  • دریافت گواهی نامه تعهد به تعالی از سازمان ملی بهره وری در سال 90
  • کسب رتبه اول در دومین جشنواره اداری مالی دانشگاه در سال 91
  • دریافت گواهینامه ایزو در سال دریافت گواهینامه ایزو در سال 2012

                                                         

 کسب گواهی تعهد به تعالی                                             دریافت گواهینامه ایزو 9001

 

                                                              

       کسب رتبه اول در دومین                                                                      کسب رتبه اول در اولین

دانشگاه جشنواره اداری مالی دانشگاه                                                       جشنواره اداری مالی 

دستاوردها و افتخارات بیمارستان

  •  
  • برگزیده نخستین سمینار و جشنواره حاکمیت خدمات بالینی در سال 1387
  • دریافت گواهینامه ایزو در سال 2004
  • کسب رتبه اول در اولین جشنواره اداری مالی دانشگاه در سال 90
  • دریافت گواهی نامه تعهد به تعالی از سازمان ملی بهره وری در سال 90
  • کسب رتبه اول در دومین جشنواره اداری مالی دانشگاه در سال 91
  • دریافت گواهینامه ایزو در سال دریافت گواهینامه ایزو در سال 2012

                                                         

 کسب گواهی تعهد به تعالی                                             دریافت گواهینامه ایزو 9001

 

                                                              

       کسب رتبه اول در دومین                                                                      کسب رتبه اول در اولین

دانشگاه جشنواره اداری مالی دانشگاه                                                       جشنواره اداری مالی