فارسی English


 

   تلفن:     5-55419151-021

 

فاکس:        55412756-021

 

نشانی: 

تهران خیابان کارگر جنوبی- نرسیده به میدان قزوین کد پستی: 1333715914

 

پست الکترونیکی:

 

Hosp_roozbeh@tums.ac.ir   

 

وب سایت:

Roozbehhospital.tums.ac.ir

 

سامانه پیام کوتاه:

 

      30002728        

 

 

   تلفن:     5-55419151-021

 

فاکس:        55412756-021

 

نشانی: 

تهران خیابان کارگر جنوبی- نرسیده به میدان قزوین کد پستی: 1333715914

 

پست الکترونیکی:

 

Hosp_roozbeh@tums.ac.ir   

 

وب سایت:

Roozbehhospital.tums.ac.ir

 

سامانه پیام کوتاه:

 

      30002728