فارسی English


 

 

ریاست بیمارستان از آغاز تا کنون:

 

رياست بيمارستان تا سال 1349 بعهدة شادروان دكتر عبدالحسين ميرسپاسي و از آن سال به بعد و به دنبال بازنشستگي استاد مسئوليت اين مهم به عهده اساتيد زير بوده است.

Ø     دكتر عبدالحسين ميرسپاسي (از سال 1349- 1339)

Ø     دكتر هاراطون داويديان (از سال 1351- 1349)

Ø     دكترجواد نوربخش (از سال 1355- 1351)

Ø     دكتر عزالدين معنوي (از سال 1357- 1355)

Ø     دكتر هاراتون داويديان (از سال 1360- 1357)

Ø     دكتر منوچهر مدرس نراقي (از سال 1362- 1360)

Ø     دكتر سيروس ايزدي (از سال 1365- 1362)

Ø     دكتر محمدرضا عباسي (از سال 1366- 1365)

Ø     دكتر محمد صنعتي (از سال 1368- 1366)

Ø     دكتر محمدرضا محمدي (از سال 1370- 1368)

Ø     دكتر سيد علي احمدي ابهري (از سال 1375- 1370)

Ø     دكتر حميدرضا نقوي (از سال 1380- 1375)

Ø     دكتر همايون اميني (از سال 1382- 1380)

Ø     دكتر مهدي تهراني‌دوست (از سال 1392- 1382)

Ø     دکتر سیدحمیدرضا نقوی (از سال 1392 تا کنون)

 

مدیران بیمارستان از قبل تا کنون:

 

Ø زین العابدین وصالی (از سال 1369- 1365)

Ø غلام رضا رضائی (از سال 1372- 1369)  

Ø نعمت اله صیادی (از سال 1375- 1372)

Ø احمد شامخی امیری (از سال 1377- 1375)

Ø بیژن بختیاری (از سال 1381- 1377)

Ø محمود معصومی (از سال 1388- 1381)

Ø ابوالفضل علیاری (از سال 1393- 1388)

Ø دكتر مجید امینی رورانی (از سال 1393-1395)

Ø دكتر سیامند انوری (از سال 1395 تاکنون)

 

 

 

 

ریاست بیمارستان از آغاز تا کنون:

 

رياست بيمارستان تا سال 1349 بعهدة شادروان دكتر عبدالحسين ميرسپاسي و از آن سال به بعد و به دنبال بازنشستگي استاد مسئوليت اين مهم به عهده اساتيد زير بوده است.

Ø     دكتر عبدالحسين ميرسپاسي (از سال 1349- 1339)

Ø     دكتر هاراطون داويديان (از سال 1351- 1349)

Ø     دكترجواد نوربخش (از سال 1355- 1351)

Ø     دكتر عزالدين معنوي (از سال 1357- 1355)

Ø     دكتر هاراتون داويديان (از سال 1360- 1357)

Ø     دكتر منوچهر مدرس نراقي (از سال 1362- 1360)

Ø     دكتر سيروس ايزدي (از سال 1365- 1362)

Ø     دكتر محمدرضا عباسي (از سال 1366- 1365)

Ø     دكتر محمد صنعتي (از سال 1368- 1366)

Ø     دكتر محمدرضا محمدي (از سال 1370- 1368)

Ø     دكتر سيد علي احمدي ابهري (از سال 1375- 1370)

Ø     دكتر حميدرضا نقوي (از سال 1380- 1375)

Ø     دكتر همايون اميني (از سال 1382- 1380)

Ø     دكتر مهدي تهراني‌دوست (از سال 1392- 1382)

Ø     دکتر سیدحمیدرضا نقوی (از سال 1392 تا کنون)

 

مدیران بیمارستان از قبل تا کنون:

 

Ø زین العابدین وصالی (از سال 1369- 1365)

Ø غلام رضا رضائی (از سال 1372- 1369)  

Ø نعمت اله صیادی (از سال 1375- 1372)

Ø احمد شامخی امیری (از سال 1377- 1375)

Ø بیژن بختیاری (از سال 1381- 1377)

Ø محمود معصومی (از سال 1388- 1381)

Ø ابوالفضل علیاری (از سال 1393- 1388)

Ø دكتر مجید امینی رورانی (از سال 1393-1395)

Ø دكتر سیامند انوری (از سال 1395 تاکنون)