فارسی English


فرایند رسیدگی به شکایات

 

واحد رسیدگی به شکایات
نام مسئول آقای علی اکبر شعبانی
تلفن داخلی 1214
                                                                        

         ü    بروشور فرایند رسیدگی به شکایات

ü  فرایند رسیدگی به شکایات

 

واحد رسیدگی به شکایات
نام مسئول آقای علی اکبر شعبانی
تلفن داخلی 1214
                                                                        

         ü    بروشور فرایند رسیدگی به شکایات

ü  فرایند رسیدگی به شکایات