حالت نمایش:  
فارسی English


چشم انداز (Vision) :

بیمارستان روزبه: بیمارستانی قابل اعتماد، پاسخگو، نوآور

 رسالت( Mission):

ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی مطلوب و ایمن، با هدف ارتقای سطح سلامت روان مراجعه کنندگان و جامعه

 ارزش‌ها (Values):

1.     پیشگیری محوری

2.     بیمار محوری(تضمین حقوق بیماران و سایر ذینفعان)

3.     مسئولیت پذیری و پاسخ گویی(تعهد حرفه ای)

4.     ایمنی بیماران و کارکنان

5.     کارتیمی و استفاده از خرد جمعی

6.     مدیریت مبتنی بر شواهد و پژوهش

7.     کارایی(حداکثر استفاده از منابع موجود)

8.     عدالت در سلامت

9.     تحول و نوآوری

10.شایسته سالاری

11.حفظ محیط زیست

 

اهداف(Goals):

1.     ارتقای سطح سلامت روان مراجعه‌کنندگان و جامعه(G1)

2.     ارائه خدمات مطلوب آموزشی، پژوهشی و درمانی در حوزه سلامت روان(G2)

3.     بهبود مستمر کیفیت خدمات و ایمنی بیمار(G3)

 

  استراتژی‌هاStrategies)):

1.        توسعه مشارکت های مردمی(S1)

2.        توسعه سیستم اطلاعات مدیریتMIS (S2)

3.        بهبود مدیریت منابع مالی(S3)

4.        توسعه خدمات سرپایی (روانپزشکی مداخله‌ای، روان درمانی، سکس تراپی و ...)(S4)

5.        توسعه خدمات جامعه نگر (S5)

6.        بهینه سازی استفاده از تخت‌های بیمارستان((S6

7.        تضمین استقرار استانداردهای ملی اعتباربخشی، درمانی، پشتیبانی‌وآموزشی(S7)

8.        آراستگی فضاهای آموزشی و درمانی(S8)

9.     توسعه ظرفیت و کاربردهای  پژوهش در حل مشکلات سازمان(S9)

 

چشم انداز (Vision) :

بیمارستان روزبه: بیمارستانی قابل اعتماد، پاسخگو، نوآور

 رسالت( Mission):

ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی مطلوب و ایمن، با هدف ارتقای سطح سلامت روان مراجعه کنندگان و جامعه

 ارزش‌ها (Values):

1.     پیشگیری محوری

2.     بیمار محوری(تضمین حقوق بیماران و سایر ذینفعان)

3.     مسئولیت پذیری و پاسخ گویی(تعهد حرفه ای)

4.     ایمنی بیماران و کارکنان

5.     کارتیمی و استفاده از خرد جمعی

6.     مدیریت مبتنی بر شواهد و پژوهش

7.     کارایی(حداکثر استفاده از منابع موجود)

8.     عدالت در سلامت

9.     تحول و نوآوری

10.شایسته سالاری

11.حفظ محیط زیست

 

اهداف(Goals):

1.     ارتقای سطح سلامت روان مراجعه‌کنندگان و جامعه(G1)

2.     ارائه خدمات مطلوب آموزشی، پژوهشی و درمانی در حوزه سلامت روان(G2)

3.     بهبود مستمر کیفیت خدمات و ایمنی بیمار(G3)

 

  استراتژی‌هاStrategies)):

1.        توسعه مشارکت های مردمی(S1)

2.        توسعه سیستم اطلاعات مدیریتMIS (S2)

3.        بهبود مدیریت منابع مالی(S3)

4.        توسعه خدمات سرپایی (روانپزشکی مداخله‌ای، روان درمانی، سکس تراپی و ...)(S4)

5.        توسعه خدمات جامعه نگر (S5)

6.        بهینه سازی استفاده از تخت‌های بیمارستان((S6

7.        تضمین استقرار استانداردهای ملی اعتباربخشی، درمانی، پشتیبانی‌وآموزشی(S7)

8.        آراستگی فضاهای آموزشی و درمانی(S8)

9.     توسعه ظرفیت و کاربردهای  پژوهش در حل مشکلات سازمان(S9)