فارسی English


اطلاعات بخش برنا نان

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر شادلو
سرپرستار بخش: سرکار خانم زرین
تعداد تخت: 18 عدد
تلفن داخلی:  1178 و 1187

 

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر شادلو
سرپرستار بخش: سرکار خانم زرین
تعداد تخت: 18 عدد
تلفن داخلی:  1178 و 1187