فارسی English


اطلاعات بخش برنا نان

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر شریفی
سرپرستار بخش: سرکار خانم زرین
تعداد تخت: 18 عدد
تلفن داخلی:  377 و 378

 

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر شریفی
سرپرستار بخش: سرکار خانم زرین
تعداد تخت: 18 عدد
تلفن داخلی:  377 و 378