فارسی English


اطلاعات بخش برنا مردان

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر شریفی
سرپرستار بخش: جناب آقای عطائی
تعداد تخت: 18 عدد
تلفن داخلی:  379 و 380

 

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر شریفی
سرپرستار بخش: جناب آقای عطائی
تعداد تخت: 18 عدد
تلفن داخلی:  379 و 380