فارسی English


اطلاعات بخش برنا مردان

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر شادلو
سرپرستار بخش: جناب آقای محمد فدائی
تعداد تخت: 18 عدد
تلفن داخلی:  1188 و 1189

 

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر شادلو
سرپرستار بخش: جناب آقای محمد فدائی
تعداد تخت: 18 عدد
تلفن داخلی:  1188 و 1189