فارسی English


اطلاعت بخش اطفال پسران

 

رئیس بخش : سرکار خانم دکتر زهرا شهریور
سرپرستار بخش: سرکار خانم بروسان
تعداد تخت: 16عدد
تلفن داخلی:  1086

 

 

رئیس بخش : سرکار خانم دکتر زهرا شهریور
سرپرستار بخش: سرکار خانم بروسان
تعداد تخت: 16عدد
تلفن داخلی:  1086