فارسی English


اطلاعت بخش اطفال پسران

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر محمودی قرائی
سرپرستار بخش: سرکار خانم بروسان
تعداد تخت: 20 عدد
تلفن داخلی:  219

 

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر محمودی قرائی
سرپرستار بخش: سرکار خانم بروسان
تعداد تخت: 20 عدد
تلفن داخلی:  219