فارسی English


اطلاعات بخش اطفال دختران

 

رئیس بخش : سرکار خانم دکتر شهریور
سرپرستار بخش: سرکار ملیحه وفائی
تعداد تخت: 19عدد
تلفن داخلی:  1090

 

 

رئیس بخش : سرکار خانم دکتر شهریور
سرپرستار بخش: سرکار ملیحه وفائی
تعداد تخت: 19عدد
تلفن داخلی:  1090