فارسی English


اطلاعات بخش اطفال دختران

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر محمودی قرائی
سرپرستار بخش: سرکار خانم زینعلی
تعداد تخت: 20 عدد
تلفن داخلی:  222

 

 

رئیس بخش : جناب آقای دکتر محمودی قرائی
سرپرستار بخش: سرکار خانم زینعلی
تعداد تخت: 20 عدد
تلفن داخلی:  222