فارسی English


آموزش و تربیت در دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه

مقدمه: آموزش و تربیت در دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه، از جمله اهداف اساسی بشمار می روند. این امر در سال های فعالیت دپارتمان با شیوه های زیر به اجرا در آمده است: الف) طراحی و اجرای طرح درس هایی برای مقاطع تحصیلی مختلف ب) بسته های آموزشی، شامل سمینارهای ماهانه و نشست های هفتگی مقاله خوانی ج) کارگاه های آموزشی، د) ارائه ی سخنرانی ه) برگزاری دوره های آموزش مداوم، و) نشست های یادگیری مسئله محور. در این جا به شرح کوتاهی از هر یک از این برنامه ها می پردازیم.

طراحی و اجرای طرح های درسی: این طرح های درسی برای مقاطع تحصیلی مختلف طراحی و اجرا شده اند. این مقاطع تحصیلی عبارتند از: ۱) کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ۲) دکترای روان شناسی بالینی ۳) دکترای نوروساینس ۴) دکترای پزشکی مولکولی ۵) پزشکی عمومی ۶) دستیاری تخصصی روان پزشکی ۷) فلوشیپی روان پزشکی کودک و نوجوان ۸) فلوشیپی روانپزشکی روانتنی ۹) دوره ی MPH اعتیاد و ۱۰) دکترای اعتیاد. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۱۳ طرح درس برای این مقاطع تحصیلی، طراحی و ارایه شده است.

طراحی و اجرای بسته های آموزشی: هر یک از این بسته های آموزشی شامل یک سمینار ماهانه (آخرین پنج شنبه ی هر ماه، به مدت ۵ ساعت) و ۴ یا ۵ نشست هفتگی مقاله خوانی (تمامی دوشنبه های ماه آینده، به مدت ۳ ساعت) می باشند. بنابر این مدت زمان ارایه ی هر بسته بین ۱۷ تا ۲۰ ساعت خواهد بود. از جمله نکات برجسته ی این بسته های آموزشی، ویژگی بین رشته ای (Interdisciplinary) و ترجمانی (Translational) آن ها می باشد. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۷۳ بسته ی آموزشی ارایه شده است.

  سمینارهای ماهانه: این سمینارها به صورت ماهانه و در آخرین پنج شنبه ی هر ماه، از ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۵:۳۰ برگزار شده و سمینارهای از ژنوم تا فنوم ذهن (G2MPS ;Genome to Mind Phenome Seminar) نام دارند. در این سمینارها به بررسی مسیر شکل گیری فنوتیپ های بهنجار و نابهنجار از ژنوم پرداخته می شود. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۷۳ سمینار برگزار شده است.  

بسته های آموزشی - نشست های مقاله خوانی: این نشست های هفتگی  در دو شنبه های هر هفته، از ساعت ۳۰:۱۱ تا ۳۰:۱۴ برگزار شده و نشست های مقاله خوانی سلامت ذهن ترجمانی (Translational Mental Health Journal Club) نام دارند. در این  نشست ها تلاش می شود تا فنوتیپ های بهنجار و نابهنجار بالینی به زبان ژنتیک و نیز سایر سطوح مولکولی تبیین شوند. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۱۱۰ نشست مقاله خوانی برگزار شده است.

کارگاه های آموزشی: این کارگاه ها در عرصه ی روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک با عناوین گوناگون طراحی و در همایش های انجمن های علمی و دانشگاه ها برای گستره ای از گروه های تخصصی مانند روان پزشکی، روانشناسی و نوروساینس طراحی و اجرا شده اند. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۹ کارگاه آموزشی برگزار شده است.   

سخنرانی های آموزشی: این سخنرانی های آموزشی در عرصه ی روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک با عناوین گوناگون تهیه و در همایش های انجمن های علمی و دانشگاه ها برای گستره ای از گروه های تخصصی مانند روانپزشکی، روانشناسی، ژنتیک و نوروساینس ارائه شده اند.  تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۴۵ سخنرانی آموزشی برگزار شده است.

دوره های آموزش مداوم: آموزش مداوم از جمله آموزش های اساسی در هر مرکز آموزشی است. عرصه های روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک نیز از جمله عرصه های نوین روان پزشکی و سلامت ذهن بشمار می روند. امید است تا با ایجاد شرایط مناسب در بیمارستان امکان استمرار آموزش های مداوم در این عرصه ها بیش از پیش فراهم شود. تا به حال ۴ دوره ی رفتارشناسی نوروژنومیک انسانی برگزار شده است.

دوره ی رفتارشناسی نوروژنومیک انسانی: در این دوره به بررسی مبانی نوروژنتیک در شکل گیری رفتار های بهنجار و نیز اختلال های ذهن و رفتار پرداخته شده است. طول این دوره ها ۹ ماه بوده، و در سه بسته ی سه ماهه به صورت آموزش های نظری و عملی ارایه می شود.

بسته ی سه ماه اول: مباحث نظری ژنتیک و اپی ژنتیک در ارتباط با رفتار ارایه می گردد. فعالیت عملی آن، آشنایی با آزمایشات ژنتیک مولکولی در یک تور آزمایشگاهی است.

بسته ی سه ماه دوم: به طرح ارتباط مباحث نظری ژنتیک و اپی ژنتیک با مقوله های تشخیص و ارزیابی اختلال های ذهن و رفتار پرداخته می شود. فعالیت عملی این بخش، آشنایی با      داده - پایگاه های (Databases) مربوطه برای آشنایی با طراحی پروژه های پژوهشی در زمینه ی نوروژنتیک رفتاری انسانی است.

بسته ی سه ماه سوم: ارتباط مباحث پیشین با مقوله های درمان اختلال های ذهن و رفتار، و مشاوره های مرتبط با آن ارایه می شود. فعالیت عملی این بخش، آشنایی با تحلیل شجره نامه و مقدمه ای بر مشاوره در زمینه ی رفتارشناسی نوروژنتیک انسانی است.

حدود نیمی از شرکت کنندگان در دوره های برگزار شده از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها و سایرین از دستیاران روان پزشکی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی، ژنتیک، نوروساینس دانشگاه ها بوده اند. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ چهار دوره ی آموزشی با عنوان "رفتارشناسی نوروژنومیک انسانی" در این دپارتمان برگزار شده است.

نشست های یادگیری مساله - محور: چگونه می توان یادگیرنده را به تفکر واداشت؟ «یادگیری مسئله ـ مدار» از جمله روش هایی است که می تواند کارآیی قابل توجهی در این راستا داشته باشد. بدیهی است که طرح درست مسئله، نقطه آغازی برای حل آن خواهد بود. پس از آن با استفاده از «یادگیری مسئله ـ محور» یادگیرنده می آموزد تا عمیق فکر کند، منابع مناسب را برای حل مسئله پیدا کرده، و آن ها را به درستی بکار ببرد.

از جمله اهداف «یادگیری مسئله ـ محور» می توان به مواردی مانند ۱) چگونه یاد گرفتن ۲) تعامل با دیگران در یادگیری و حل مساله ها ۳) درک عمیق تری از مفاهیم بنیادین ۴) تمرین برای تفکر انتقادی اشاره کرد. در طول سال های گذشته، این جلسات با حضور اساتید (به عنوان اعضای پانل) و دستیاران علاقمند (به عنوان ارایه دهنده) برگزار شده اند. برنامه ی نشست های «یادگیری مسئله ـ محور» از بهمن ۱۳۸۷ شروع شده است. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۴۲ نشست یادگیری مساله - محور برگزار شده است.

 

تماس با ما: ملاقات با شما در دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک مایه ی خوشوقتی ما خواهد بود.

آدرس پستی: تهران، خیابان کارگر جنوبی، شماره ی 517، بیمارستان روزبه، ساختمان شماره ی 6، دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک.  کد پستی 1333795914

تلفن: 5 55419151  (9821+) داخلی 330

نمابر:  55419113 (9821+)

وبگاه: http://roozbehhospital.tums.ac.ir/

ایمیل: dgpbg13852006@gmail.com

مقدمه: آموزش و تربیت در دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه، از جمله اهداف اساسی بشمار می روند. این امر در سال های فعالیت دپارتمان با شیوه های زیر به اجرا در آمده است: الف) طراحی و اجرای طرح درس هایی برای مقاطع تحصیلی مختلف ب) بسته های آموزشی، شامل سمینارهای ماهانه و نشست های هفتگی مقاله خوانی ج) کارگاه های آموزشی، د) ارائه ی سخنرانی ه) برگزاری دوره های آموزش مداوم، و) نشست های یادگیری مسئله محور. در این جا به شرح کوتاهی از هر یک از این برنامه ها می پردازیم.

طراحی و اجرای طرح های درسی: این طرح های درسی برای مقاطع تحصیلی مختلف طراحی و اجرا شده اند. این مقاطع تحصیلی عبارتند از: ۱) کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ۲) دکترای روان شناسی بالینی ۳) دکترای نوروساینس ۴) دکترای پزشکی مولکولی ۵) پزشکی عمومی ۶) دستیاری تخصصی روان پزشکی ۷) فلوشیپی روان پزشکی کودک و نوجوان ۸) فلوشیپی روانپزشکی روانتنی ۹) دوره ی MPH اعتیاد و ۱۰) دکترای اعتیاد. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۱۳ طرح درس برای این مقاطع تحصیلی، طراحی و ارایه شده است.

طراحی و اجرای بسته های آموزشی: هر یک از این بسته های آموزشی شامل یک سمینار ماهانه (آخرین پنج شنبه ی هر ماه، به مدت ۵ ساعت) و ۴ یا ۵ نشست هفتگی مقاله خوانی (تمامی دوشنبه های ماه آینده، به مدت ۳ ساعت) می باشند. بنابر این مدت زمان ارایه ی هر بسته بین ۱۷ تا ۲۰ ساعت خواهد بود. از جمله نکات برجسته ی این بسته های آموزشی، ویژگی بین رشته ای (Interdisciplinary) و ترجمانی (Translational) آن ها می باشد. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۷۳ بسته ی آموزشی ارایه شده است.

  سمینارهای ماهانه: این سمینارها به صورت ماهانه و در آخرین پنج شنبه ی هر ماه، از ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۵:۳۰ برگزار شده و سمینارهای از ژنوم تا فنوم ذهن (G2MPS ;Genome to Mind Phenome Seminar) نام دارند. در این سمینارها به بررسی مسیر شکل گیری فنوتیپ های بهنجار و نابهنجار از ژنوم پرداخته می شود. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۷۳ سمینار برگزار شده است.  

بسته های آموزشی - نشست های مقاله خوانی: این نشست های هفتگی  در دو شنبه های هر هفته، از ساعت ۳۰:۱۱ تا ۳۰:۱۴ برگزار شده و نشست های مقاله خوانی سلامت ذهن ترجمانی (Translational Mental Health Journal Club) نام دارند. در این  نشست ها تلاش می شود تا فنوتیپ های بهنجار و نابهنجار بالینی به زبان ژنتیک و نیز سایر سطوح مولکولی تبیین شوند. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۱۱۰ نشست مقاله خوانی برگزار شده است.

کارگاه های آموزشی: این کارگاه ها در عرصه ی روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک با عناوین گوناگون طراحی و در همایش های انجمن های علمی و دانشگاه ها برای گستره ای از گروه های تخصصی مانند روان پزشکی، روانشناسی و نوروساینس طراحی و اجرا شده اند. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۹ کارگاه آموزشی برگزار شده است.   

سخنرانی های آموزشی: این سخنرانی های آموزشی در عرصه ی روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک با عناوین گوناگون تهیه و در همایش های انجمن های علمی و دانشگاه ها برای گستره ای از گروه های تخصصی مانند روانپزشکی، روانشناسی، ژنتیک و نوروساینس ارائه شده اند.  تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۴۵ سخنرانی آموزشی برگزار شده است.

دوره های آموزش مداوم: آموزش مداوم از جمله آموزش های اساسی در هر مرکز آموزشی است. عرصه های روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک نیز از جمله عرصه های نوین روان پزشکی و سلامت ذهن بشمار می روند. امید است تا با ایجاد شرایط مناسب در بیمارستان امکان استمرار آموزش های مداوم در این عرصه ها بیش از پیش فراهم شود. تا به حال ۴ دوره ی رفتارشناسی نوروژنومیک انسانی برگزار شده است.

دوره ی رفتارشناسی نوروژنومیک انسانی: در این دوره به بررسی مبانی نوروژنتیک در شکل گیری رفتار های بهنجار و نیز اختلال های ذهن و رفتار پرداخته شده است. طول این دوره ها ۹ ماه بوده، و در سه بسته ی سه ماهه به صورت آموزش های نظری و عملی ارایه می شود.

بسته ی سه ماه اول: مباحث نظری ژنتیک و اپی ژنتیک در ارتباط با رفتار ارایه می گردد. فعالیت عملی آن، آشنایی با آزمایشات ژنتیک مولکولی در یک تور آزمایشگاهی است.

بسته ی سه ماه دوم: به طرح ارتباط مباحث نظری ژنتیک و اپی ژنتیک با مقوله های تشخیص و ارزیابی اختلال های ذهن و رفتار پرداخته می شود. فعالیت عملی این بخش، آشنایی با      داده - پایگاه های (Databases) مربوطه برای آشنایی با طراحی پروژه های پژوهشی در زمینه ی نوروژنتیک رفتاری انسانی است.

بسته ی سه ماه سوم: ارتباط مباحث پیشین با مقوله های درمان اختلال های ذهن و رفتار، و مشاوره های مرتبط با آن ارایه می شود. فعالیت عملی این بخش، آشنایی با تحلیل شجره نامه و مقدمه ای بر مشاوره در زمینه ی رفتارشناسی نوروژنتیک انسانی است.

حدود نیمی از شرکت کنندگان در دوره های برگزار شده از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها و سایرین از دستیاران روان پزشکی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی، ژنتیک، نوروساینس دانشگاه ها بوده اند. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ چهار دوره ی آموزشی با عنوان "رفتارشناسی نوروژنومیک انسانی" در این دپارتمان برگزار شده است.

نشست های یادگیری مساله - محور: چگونه می توان یادگیرنده را به تفکر واداشت؟ «یادگیری مسئله ـ مدار» از جمله روش هایی است که می تواند کارآیی قابل توجهی در این راستا داشته باشد. بدیهی است که طرح درست مسئله، نقطه آغازی برای حل آن خواهد بود. پس از آن با استفاده از «یادگیری مسئله ـ محور» یادگیرنده می آموزد تا عمیق فکر کند، منابع مناسب را برای حل مسئله پیدا کرده، و آن ها را به درستی بکار ببرد.

از جمله اهداف «یادگیری مسئله ـ محور» می توان به مواردی مانند ۱) چگونه یاد گرفتن ۲) تعامل با دیگران در یادگیری و حل مساله ها ۳) درک عمیق تری از مفاهیم بنیادین ۴) تمرین برای تفکر انتقادی اشاره کرد. در طول سال های گذشته، این جلسات با حضور اساتید (به عنوان اعضای پانل) و دستیاران علاقمند (به عنوان ارایه دهنده) برگزار شده اند. برنامه ی نشست های «یادگیری مسئله ـ محور» از بهمن ۱۳۸۷ شروع شده است. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۴۲ نشست یادگیری مساله - محور برگزار شده است.

 

تماس با ما: ملاقات با شما در دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک مایه ی خوشوقتی ما خواهد بود.

آدرس پستی: تهران، خیابان کارگر جنوبی، شماره ی 517، بیمارستان روزبه، ساختمان شماره ی 6، دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک.  کد پستی 1333795914

تلفن: 5 55419151  (9821+) داخلی 330

نمابر:  55419113 (9821+)

وبگاه: http://roozbehhospital.tums.ac.ir/

ایمیل: dgpbg13852006@gmail.com