فارسی English


کتاب مقدمه ای بر رفتارشناسی ژنتیک

هدف رفتار شناسی ژنتیک آن است که به ما نشان دهد چگونه ژن ها در کنار عناصر محیطی و رشدی می توانند سبب شناسی رفتار ها و نیز روان آسیب شناسی مربوط به آن ها را توضیح دهد. در واقع رفتار شناسی ژنتیک راهی برای درک چرایی رفتار است. بی تردید چنین ارزیابی هایی می تواند منحر به درک هرچه بهتر پدیده های پیچیده ای همچون رفتار شود.

متن اولیه ی کتاب ؛؛ مقدمه ای بر رفتارشناسی ژنتیک ؛؛ مربوط به کتاب "ژنتیک رفتاری"نوشته کاترین بیکر است.در بخش های بسیاری تلاش شده تا مطالب کتاب با دست آوردهای نوین هماهنگ شود.ساختار داستانی آن مهمترین دلیل انتخاب کتاب برای برگردان فارسی بوده است. تمرکز این کتاب بر برهمکنش های ژن و محیط و ارتباط آن با روان آسیب شناسی است و تلاش شده تا ارتباط بین این برهم کنش ها و برخی از اختلال های ذهنی مورد بررسی قرار بگیرد.

هر فصل این کتاب با داستانی در مورد یک نفر آغاز می شود و با طرح پرسشی در رابطه با رفتار بروز داده شده توسط شخص، سعی می شود تا رابطه ی این داستان و پرسش پیش رو به وسیله ی دانش ژنتیک مورد بررسی قرار گیرد. در پاسخ به پرسش شخصیت ها از مفاهیم دانشی استفاده شده است و جذابیت داستان ها، خوانندگان را به مطالعه ی هر فصل مایل می سازد.این کتاب به توصیف نوید بخش دانش پیچیده ی رفتارشناسی ژنتیک و نیز مشکلات همراه آن می پردازد.کتاب ؛؛ مقدمه ای بر رفتارشناسی ژنتیک ؛؛ از انتشارات دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه بوده و توسط انتشارات رویان پژوه در ۱۷۶ صفحه در بهار ۹۵ به چاپ رسیده است.

 

هدف رفتار شناسی ژنتیک آن است که به ما نشان دهد چگونه ژن ها در کنار عناصر محیطی و رشدی می توانند سبب شناسی رفتار ها و نیز روان آسیب شناسی مربوط به آن ها را توضیح دهد. در واقع رفتار شناسی ژنتیک راهی برای درک چرایی رفتار است. بی تردید چنین ارزیابی هایی می تواند منحر به درک هرچه بهتر پدیده های پیچیده ای همچون رفتار شود.

متن اولیه ی کتاب ؛؛ مقدمه ای بر رفتارشناسی ژنتیک ؛؛ مربوط به کتاب "ژنتیک رفتاری"نوشته کاترین بیکر است.در بخش های بسیاری تلاش شده تا مطالب کتاب با دست آوردهای نوین هماهنگ شود.ساختار داستانی آن مهمترین دلیل انتخاب کتاب برای برگردان فارسی بوده است. تمرکز این کتاب بر برهمکنش های ژن و محیط و ارتباط آن با روان آسیب شناسی است و تلاش شده تا ارتباط بین این برهم کنش ها و برخی از اختلال های ذهنی مورد بررسی قرار بگیرد.

هر فصل این کتاب با داستانی در مورد یک نفر آغاز می شود و با طرح پرسشی در رابطه با رفتار بروز داده شده توسط شخص، سعی می شود تا رابطه ی این داستان و پرسش پیش رو به وسیله ی دانش ژنتیک مورد بررسی قرار گیرد. در پاسخ به پرسش شخصیت ها از مفاهیم دانشی استفاده شده است و جذابیت داستان ها، خوانندگان را به مطالعه ی هر فصل مایل می سازد.این کتاب به توصیف نوید بخش دانش پیچیده ی رفتارشناسی ژنتیک و نیز مشکلات همراه آن می پردازد.کتاب ؛؛ مقدمه ای بر رفتارشناسی ژنتیک ؛؛ از انتشارات دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه بوده و توسط انتشارات رویان پژوه در ۱۷۶ صفحه در بهار ۹۵ به چاپ رسیده است.

 کتاب مقدمه ای بر رفتارشناسی ژنتیک