فارسی English


پژوهش در دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه

مقدمه: امروزه حدود ۴۵۰ ملیون نفر از مردم جهان مبتلا به یکی از اختلال های ذهن و رفتار هستند. مطالعات نشان می دهند که ژن ها (و نیز عوامل محیطی و رشدی) نقش برجسته ای در شکل گیری رفتار های بهنجار و نیز بروز اختلال های ذهن و رفتار دارند. با طراحی درست و انجام پژوهش های کارآمد می توان امیدوار بود تا با شناخت دقیق عوامل ژنتیک، اپی ژنتیک، محیطی و رشدی، بتوان قدم های اساسی در راه کشف سبب شناسی، تشخیص دقیق تر و در عین حال پایدارتر، درمان های مناسب تر، و شاید از همه مهم تر  پیشگیری اولیه از اختلال های ذهن و رفتار برداشت. بنابراین پژوهش در عرصه های روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک از جمله نیاز های مبرم در حوزه ی سلامت ذهن بشمار می روند. باید اذعان داشت که پژوهش های بومی از این نوع در زمینه ی اختلال های ذهن و روان و رفتار در ایران بسیار اندک است. بدیهی است که جبران این کمبود نیازمند تلاش مستمری می باشد.

پژوهش و مطالعه در دپارتمان: این دپارتمان درصدد است تا در رتبه ی اول پژوهش های ملی در عرصه های روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک و اپی ژنومیک قرار گیرد. در سال های فعالیت دپارتمان، همکاران متخصصی از رشته های روان پزشکی، روان شناسی، نوروساینس، ژنتیک مولکولی، ژنتیک پزشکی، بیوانفورماتیک، و فارماکولوژی مولکولی با این دپارتمان همکاری داشته اند. از سوی دیگر طراحی و اجرای پژوهش های این دپارتمان با همکاری دانشجویانی در مقاطع تحصیلی  زیر بوده است: ۱) کارشناسی ارشد روان شناسی ۲) کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی ۳) دکترای ژنتیک پزشکی ۴) دکترای نوروساینس ۵) پزشکی عمومی، ۶) دستیاری تخصصی روانپزشکی. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۲۲ طرح پژوهشی به پایان رسیده و یا در دست اجرا می باشد.

عرصه های پژوهش و مطالعه در دپارتمان: برخی از عرصه های مهم پژوهش ها در بزرگسال و نیز کودک و نوجوان در زمینه های زیر بوده اند:

۱) بررسی عناصر ژنومیک و اپی ژنومیک در بروز اختلال های ذهن و رفتار.

۲) بررسی نقش ژنوم و اپی ژنوم در شکل گیری اندوفنوتیپ های اختلال های ذهن و رفتار.

۳) روانداروژنومیکس.

۴) بررسی عناصر ژنومیک و اپی ژنومیک در شکل گیری ذهن و رفتار بهنجار.

 

گروه های پژوهشی - مطالعاتی در دپارتمان: در حال حاضر هفت گروه پژوهشی در روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه به فعالیت های پژوهشی می پردازند. این گروه ها عبارتند از:

۱) گروه پژوهشی - مطالعاتی سایکوفارماکوژنتیک

۲) گروه پژوهشی - مطالعاتی روان پریشی

۳) گروه پژوهشی - مطالعاتی اختلال وسواس

۴) گروه پژوهشی - مطالعاتی اختلال های خلقی

۵) گروه پژوهشی - مطالعاتی اختلال اتیسم

۶) گروه پژوهشی - مطالعاتی سایکوپاتولوژی ژنومیک

۷) گروه پژوهشی - مطالعاتی اپی ژنتیک اختلال های ذهن

 

نشست های آزمایشگاه (Lab meetings) در دپارتمان: از جمله اهداف کلی این نشست ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ü  مشاوره در طراحی پروپوزال های دانشجویان، دستیاران، و سایر پژوهشگرانی که علاقمند هستند تا پایان نامه ها و طرح های خود را با همکاری این دپارتمان انجام دهند.

ü    برگزاری جلسات پیگیری پایان نامه ها و طرح ها در فواصل زمانی معین (Monitoring Report).

ü  ارایه ی مباحث گوناگون علمی مورد نیاز برای این داوطلبان در راستای ارتقای دانش و نیز رفع موانع پژوهشی ایشان. از جمله ی این مباحث می توان به موارد زیر اشاره کرد:              

    راهبرد های طراحی پروژه

    بررسی داده پایگاه های مربوطه

    آمار زیستی

    آمار ژنتیک

    بیوانفورماتیک

    تکنیک های آزمایشگاهی ژنتیک  

نشست های آزمایشگاه، هر هفته در روزهای یک شنبه از ساعت 15:00 تا 18:00 برگزار می شوند. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۵۰ نشست آزمایشگاهی برگزار شده است.

پروژه های پژوهشی پایان یافته در دپارتمان: این پروژه ها در زمینه های گوناگون، ولی مرتبط با سلامت ذهن بوده اند. در این راستا می توان به عرصه های زیر اشاره نمود.

·        روان پزشکی

·        روان دارو درمانی

·        روان شناسی

·        نوروساینس و روان پزشکی

·        مهندسی پزشکی و روان پزشکی

·        روان دارو ژنومیکس

تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۱۲ طرح پژوهشی پایان یافته است. باید توجه داشت که این پروژه های پژوهشی با همکاری اساتید، دستیاران و دانشجویان به انجام رسیده اند. 

پروژه های پژوهشی در حال اجرا در دپارتمان: این پروژه ها در زمینه های گوناگون، ولی مرتبط با سلامت ذهن هستند. در این راستا می توان به عرصه های زیر اشاره نمود.

·        روان پزشکی

·        ژنتیک پزشکی و روان پزشکی

·        نوروساینس و روان پزشکی

·        ژنتیک مولکولی و روان پزشکی

·        روان شناسی

تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۱۰ طرح پژوهشی در دست اجرا وجود دارد. باید توجه داشت که این پروژه های پژوهشی نیز با همکاری اساتید، دستیاران و دانشجویان در حال اجرا می باشند.

همکاران متخصص در پروژه های پژوهشی دپارتمان: مجموعه ی فعالیت های پژوهشی دپارتمان با همکاری ۱۱ استاد از برخی از دانشگاه های کشور در رشته های روان پزشکی، روان پزشکی کودک و نوجوان، نوروساینس، ژنتیک پزشکی، داروسازی مولکولی، فیزیولوژی، علوم شناختی، روان شناسی، و مهندسی پزشکی انجام پذیرفته است.

همکاران دانشجو در پروژه های پژوهشی دپارتمان: مجموعه ی فعالیت های پژوهشی دپارتمان با همکاری ۱۵ نفر از دستیاران روان پزشکی و نیز دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از برخی از دانشگاه ها انجام پذیرفته است.

مقدمه: امروزه حدود ۴۵۰ ملیون نفر از مردم جهان مبتلا به یکی از اختلال های ذهن و رفتار هستند. مطالعات نشان می دهند که ژن ها (و نیز عوامل محیطی و رشدی) نقش برجسته ای در شکل گیری رفتار های بهنجار و نیز بروز اختلال های ذهن و رفتار دارند. با طراحی درست و انجام پژوهش های کارآمد می توان امیدوار بود تا با شناخت دقیق عوامل ژنتیک، اپی ژنتیک، محیطی و رشدی، بتوان قدم های اساسی در راه کشف سبب شناسی، تشخیص دقیق تر و در عین حال پایدارتر، درمان های مناسب تر، و شاید از همه مهم تر  پیشگیری اولیه از اختلال های ذهن و رفتار برداشت. بنابراین پژوهش در عرصه های روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک از جمله نیاز های مبرم در حوزه ی سلامت ذهن بشمار می روند. باید اذعان داشت که پژوهش های بومی از این نوع در زمینه ی اختلال های ذهن و روان و رفتار در ایران بسیار اندک است. بدیهی است که جبران این کمبود نیازمند تلاش مستمری می باشد.

پژوهش و مطالعه در دپارتمان: این دپارتمان درصدد است تا در رتبه ی اول پژوهش های ملی در عرصه های روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک و اپی ژنومیک قرار گیرد. در سال های فعالیت دپارتمان، همکاران متخصصی از رشته های روان پزشکی، روان شناسی، نوروساینس، ژنتیک مولکولی، ژنتیک پزشکی، بیوانفورماتیک، و فارماکولوژی مولکولی با این دپارتمان همکاری داشته اند. از سوی دیگر طراحی و اجرای پژوهش های این دپارتمان با همکاری دانشجویانی در مقاطع تحصیلی  زیر بوده است: ۱) کارشناسی ارشد روان شناسی ۲) کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی ۳) دکترای ژنتیک پزشکی ۴) دکترای نوروساینس ۵) پزشکی عمومی، ۶) دستیاری تخصصی روانپزشکی. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۲۲ طرح پژوهشی به پایان رسیده و یا در دست اجرا می باشد.

عرصه های پژوهش و مطالعه در دپارتمان: برخی از عرصه های مهم پژوهش ها در بزرگسال و نیز کودک و نوجوان در زمینه های زیر بوده اند:

۱) بررسی عناصر ژنومیک و اپی ژنومیک در بروز اختلال های ذهن و رفتار.

۲) بررسی نقش ژنوم و اپی ژنوم در شکل گیری اندوفنوتیپ های اختلال های ذهن و رفتار.

۳) روانداروژنومیکس.

۴) بررسی عناصر ژنومیک و اپی ژنومیک در شکل گیری ذهن و رفتار بهنجار.

 

گروه های پژوهشی - مطالعاتی در دپارتمان: در حال حاضر هفت گروه پژوهشی در روان پزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه به فعالیت های پژوهشی می پردازند. این گروه ها عبارتند از:

۱) گروه پژوهشی - مطالعاتی سایکوفارماکوژنتیک

۲) گروه پژوهشی - مطالعاتی روان پریشی

۳) گروه پژوهشی - مطالعاتی اختلال وسواس

۴) گروه پژوهشی - مطالعاتی اختلال های خلقی

۵) گروه پژوهشی - مطالعاتی اختلال اتیسم

۶) گروه پژوهشی - مطالعاتی سایکوپاتولوژی ژنومیک

۷) گروه پژوهشی - مطالعاتی اپی ژنتیک اختلال های ذهن

 

نشست های آزمایشگاه (Lab meetings) در دپارتمان: از جمله اهداف کلی این نشست ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ü  مشاوره در طراحی پروپوزال های دانشجویان، دستیاران، و سایر پژوهشگرانی که علاقمند هستند تا پایان نامه ها و طرح های خود را با همکاری این دپارتمان انجام دهند.

ü    برگزاری جلسات پیگیری پایان نامه ها و طرح ها در فواصل زمانی معین (Monitoring Report).

ü  ارایه ی مباحث گوناگون علمی مورد نیاز برای این داوطلبان در راستای ارتقای دانش و نیز رفع موانع پژوهشی ایشان. از جمله ی این مباحث می توان به موارد زیر اشاره کرد:              

    راهبرد های طراحی پروژه

    بررسی داده پایگاه های مربوطه

    آمار زیستی

    آمار ژنتیک

    بیوانفورماتیک

    تکنیک های آزمایشگاهی ژنتیک  

نشست های آزمایشگاه، هر هفته در روزهای یک شنبه از ساعت 15:00 تا 18:00 برگزار می شوند. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۵۰ نشست آزمایشگاهی برگزار شده است.

پروژه های پژوهشی پایان یافته در دپارتمان: این پروژه ها در زمینه های گوناگون، ولی مرتبط با سلامت ذهن بوده اند. در این راستا می توان به عرصه های زیر اشاره نمود.

·        روان پزشکی

·        روان دارو درمانی

·        روان شناسی

·        نوروساینس و روان پزشکی

·        مهندسی پزشکی و روان پزشکی

·        روان دارو ژنومیکس

تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۱۲ طرح پژوهشی پایان یافته است. باید توجه داشت که این پروژه های پژوهشی با همکاری اساتید، دستیاران و دانشجویان به انجام رسیده اند. 

پروژه های پژوهشی در حال اجرا در دپارتمان: این پروژه ها در زمینه های گوناگون، ولی مرتبط با سلامت ذهن هستند. در این راستا می توان به عرصه های زیر اشاره نمود.

·        روان پزشکی

·        ژنتیک پزشکی و روان پزشکی

·        نوروساینس و روان پزشکی

·        ژنتیک مولکولی و روان پزشکی

·        روان شناسی

تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد ۱۰ طرح پژوهشی در دست اجرا وجود دارد. باید توجه داشت که این پروژه های پژوهشی نیز با همکاری اساتید، دستیاران و دانشجویان در حال اجرا می باشند.

همکاران متخصص در پروژه های پژوهشی دپارتمان: مجموعه ی فعالیت های پژوهشی دپارتمان با همکاری ۱۱ استاد از برخی از دانشگاه های کشور در رشته های روان پزشکی، روان پزشکی کودک و نوجوان، نوروساینس، ژنتیک پزشکی، داروسازی مولکولی، فیزیولوژی، علوم شناختی، روان شناسی، و مهندسی پزشکی انجام پذیرفته است.

همکاران دانشجو در پروژه های پژوهشی دپارتمان: مجموعه ی فعالیت های پژوهشی دپارتمان با همکاری ۱۵ نفر از دستیاران روان پزشکی و نیز دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از برخی از دانشگاه ها انجام پذیرفته است.