فارسی English


انتشارات در دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه

مقدمه: تلاش دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه بر آن بوده و هست که نتیجه ی مطالعات و پژوهش های خود را منتشر نماید. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعدادی مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی در مجله های داخل و خارج کشور به چاپ رسیده و یا در دست تهیه برای چاپ هستند. این مقاله ها حاصل مطالعات و پژوهش های دپارتمان بوده اند. امیدواریم در سال های آینده دانش بومی ما از وضعیت ژنتیک و اپی ژنتیک رفتار های بهنجار و نیز اختلال های ذهن روان و رفتار به میزان قابل قبولی ارتقا بیابد.

مقالات چاپ شده به زبان فارسی: تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد شش مقاله به زبان فارسی در مجله های داخل کشور به چاپ رسیده است.

مقالات چاپ شده به زبان انگلیسی: تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ چهار مقاله به زبان انگلیسی در مجله های داخل و خارج از کشور به چاپ رسیده است.

مقالات در دست تهیه به زبان انگلیسی: در حال حاضر پنج مقاله به زبان انگلیسی در دست تهیه می باشد.

چاپ کتاب: اولین کتاب دپارتمان در بهار سال ۱۳۹۵ با نام ؛؛ مقدمه ای بر رفتارشناسی ژنتیک ؛؛ منتشر شد. این کتاب به صورت ترجمه و تالیف بوده و در ۱۷۶ صفحه توسط انتشارات رویان پژوه به چاپ رسیده است.

 

تماس با ما: ملاقات با شما در دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک مایه ی خوشوقتی ما خواهد بود.

آدرس پستی: تهران، خیابان کارگر جنوبی، شماره ی 517، بیمارستان روزبه، ساختمان شماره ی 6، دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک.  کد پستی 1333795914

مقدمه: تلاش دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه بر آن بوده و هست که نتیجه ی مطالعات و پژوهش های خود را منتشر نماید. تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعدادی مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی در مجله های داخل و خارج کشور به چاپ رسیده و یا در دست تهیه برای چاپ هستند. این مقاله ها حاصل مطالعات و پژوهش های دپارتمان بوده اند. امیدواریم در سال های آینده دانش بومی ما از وضعیت ژنتیک و اپی ژنتیک رفتار های بهنجار و نیز اختلال های ذهن روان و رفتار به میزان قابل قبولی ارتقا بیابد.

مقالات چاپ شده به زبان فارسی: تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تعداد شش مقاله به زبان فارسی در مجله های داخل کشور به چاپ رسیده است.

مقالات چاپ شده به زبان انگلیسی: تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ چهار مقاله به زبان انگلیسی در مجله های داخل و خارج از کشور به چاپ رسیده است.

مقالات در دست تهیه به زبان انگلیسی: در حال حاضر پنج مقاله به زبان انگلیسی در دست تهیه می باشد.

چاپ کتاب: اولین کتاب دپارتمان در بهار سال ۱۳۹۵ با نام ؛؛ مقدمه ای بر رفتارشناسی ژنتیک ؛؛ منتشر شد. این کتاب به صورت ترجمه و تالیف بوده و در ۱۷۶ صفحه توسط انتشارات رویان پژوه به چاپ رسیده است.

 

تماس با ما: ملاقات با شما در دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک مایه ی خوشوقتی ما خواهد بود.

آدرس پستی: تهران، خیابان کارگر جنوبی، شماره ی 517، بیمارستان روزبه، ساختمان شماره ی 6، دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک.  کد پستی 1333795914