فارسی English


آشنائی با مرکز روزانه بیمارستان روزبه

 

 مقدمه :

بیماریهای شدید روان پزشکی در اکثر موارد مزمن و عود کننده هستند و در زمان عود اغلب موارد منجر به بستری بیماران در بیمارستان می گردند. به دلیل همین ماهیت مزمن، عود کننده، بیمار و خانواده ممکن است سالها درگیر مشکلات و سختی های ناشی از بیماری باشند و بیماری های مزمن و شدید روانپزشکی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متعددی برای بیماران و خانواده ها خواهد داشت.

تحقیقات گسترده در طی دهه‌های گذشته نشان داده است که عدم پیروی از درمان‌های تجویز شده، عدم آگاهی خانواده و بیمار از ماهیت بیماری و در نتیجه  ناتوانی در کمک به بیمار و حل مشکلات، و نیز عدم آگاهی بیمار از نحوه برقراری ارتباط مناسب با سایر افراد جامعه، همگی از جمله علل مهم در تشدید پیامدهای ناخواسته  بیماری‌های اعصاب و روان هستند.

در این راستا در بیمارستان روزبه به عنوان یکی از مراکز اصلی متولی درمان بیماران اعصاب و روان در کشور، مرکز روزانه با هدف بازتوانی دایر شده است که دوره های مختلف آموزشی را برای بیمار و خانواده ها ارائه می کند.

هدف اصلی این دوره های آموزشی، افزایش آگاهی خانواده ها و بیماران از بیماری، کاهش میزان بار ناشی از بیماری بر خانواده، بهبود علائم بیماری و روابط اجتماعی بیماران، بهبود پذیرش درمان، و بهبود عملکرد بیمار و خانواده و کیفیت زندگی آنها و در نهایت کاهش موارد عود و بستری مجدد بیماران می باشد.

نتایج تحقیقات در مورد مراکز مشابه در خارج از کشور حاکی از موفقیت این گونه دوره ها در کاهش عود بیماری و افزایش عملکرد بیماران است که موجب رضایت بیماران و خانواده ها و درخواست ایشان برای تداوم این دوره ها بوده است.

جهت اجرای این دوره ها، تیم های آموزشی شامل روانپزشک، روانشناس، کاردرمانگر و مددکار مشغول فعالیت هستند.

در هر دوره 3 ماهه کلاس های آموزش بیماران، آموزش مهارتهای اجتماعی به بیماران، آموزش خانواده ها و جلسات کاردرمانی و حرفه آموزی و بازتوانی شناختی و درمان رفتاری شناختی برگزار میگردد :

·   دوازده (12) جلسه کلاسهای آموزش مهارت های اجتماعی ، به منظور ایجاد و بهبود روابط اجتماعی افراد در سطح جامعه می باشد.   

· هشت (8) جلسه کلاسهای آموزش بیماری، افراد در مورد بیماری ، درمان آن و مسائل و مشکلات مرتبط با بیماری اطلاعات مفیدی کسب می‌نمایند.  

· شش (6) جلسه کلاسهای آموزش خانواده برای اعضای خانواده بیماران برگزار می شود. از اهداف این آموزش، شناخت بیماری و درمان ها، آشنایی با نحوه برخورد با بیمار، و ارائه راه کارهایی برای برخورد با مشکلات بیمار و حل آنها می باشد و نیز کاهش موارد عود و بستری مجدد می باشد.

·   در جلسات  کار درمانی جهت تقویت عملکرد بیماران و حرفه آموزی فعالیت‌های گروهی یا انفرادی تحت نظارت کاردرمانگر صورت می گیرد.

· ده (10) جلسه خدمات بازتوانی شناختی جهت افزایش بازتوانی شناختی بیماران ارائه می‌گردد.

· ده (10) جلسه درمان شناختی-رفتاری پسیکوز جهت کنار آمدن بیماران با توهم ها و هذیانها خود ارائه می گردد.

 

 مقدمه :

بیماریهای شدید روان پزشکی در اکثر موارد مزمن و عود کننده هستند و در زمان عود اغلب موارد منجر به بستری بیماران در بیمارستان می گردند. به دلیل همین ماهیت مزمن، عود کننده، بیمار و خانواده ممکن است سالها درگیر مشکلات و سختی های ناشی از بیماری باشند و بیماری های مزمن و شدید روانپزشکی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متعددی برای بیماران و خانواده ها خواهد داشت.

تحقیقات گسترده در طی دهه‌های گذشته نشان داده است که عدم پیروی از درمان‌های تجویز شده، عدم آگاهی خانواده و بیمار از ماهیت بیماری و در نتیجه  ناتوانی در کمک به بیمار و حل مشکلات، و نیز عدم آگاهی بیمار از نحوه برقراری ارتباط مناسب با سایر افراد جامعه، همگی از جمله علل مهم در تشدید پیامدهای ناخواسته  بیماری‌های اعصاب و روان هستند.

در این راستا در بیمارستان روزبه به عنوان یکی از مراکز اصلی متولی درمان بیماران اعصاب و روان در کشور، مرکز روزانه با هدف بازتوانی دایر شده است که دوره های مختلف آموزشی را برای بیمار و خانواده ها ارائه می کند.

هدف اصلی این دوره های آموزشی، افزایش آگاهی خانواده ها و بیماران از بیماری، کاهش میزان بار ناشی از بیماری بر خانواده، بهبود علائم بیماری و روابط اجتماعی بیماران، بهبود پذیرش درمان، و بهبود عملکرد بیمار و خانواده و کیفیت زندگی آنها و در نهایت کاهش موارد عود و بستری مجدد بیماران می باشد.

نتایج تحقیقات در مورد مراکز مشابه در خارج از کشور حاکی از موفقیت این گونه دوره ها در کاهش عود بیماری و افزایش عملکرد بیماران است که موجب رضایت بیماران و خانواده ها و درخواست ایشان برای تداوم این دوره ها بوده است.

جهت اجرای این دوره ها، تیم های آموزشی شامل روانپزشک، روانشناس، کاردرمانگر و مددکار مشغول فعالیت هستند.

در هر دوره 3 ماهه کلاس های آموزش بیماران، آموزش مهارتهای اجتماعی به بیماران، آموزش خانواده ها و جلسات کاردرمانی و حرفه آموزی و بازتوانی شناختی و درمان رفتاری شناختی برگزار میگردد :

·   دوازده (12) جلسه کلاسهای آموزش مهارت های اجتماعی ، به منظور ایجاد و بهبود روابط اجتماعی افراد در سطح جامعه می باشد.   

· هشت (8) جلسه کلاسهای آموزش بیماری، افراد در مورد بیماری ، درمان آن و مسائل و مشکلات مرتبط با بیماری اطلاعات مفیدی کسب می‌نمایند.  

· شش (6) جلسه کلاسهای آموزش خانواده برای اعضای خانواده بیماران برگزار می شود. از اهداف این آموزش، شناخت بیماری و درمان ها، آشنایی با نحوه برخورد با بیمار، و ارائه راه کارهایی برای برخورد با مشکلات بیمار و حل آنها می باشد و نیز کاهش موارد عود و بستری مجدد می باشد.

·   در جلسات  کار درمانی جهت تقویت عملکرد بیماران و حرفه آموزی فعالیت‌های گروهی یا انفرادی تحت نظارت کاردرمانگر صورت می گیرد.

· ده (10) جلسه خدمات بازتوانی شناختی جهت افزایش بازتوانی شناختی بیماران ارائه می‌گردد.

· ده (10) جلسه درمان شناختی-رفتاری پسیکوز جهت کنار آمدن بیماران با توهم ها و هذیانها خود ارائه می گردد.