فارسی English


بیمه های طرف قرارداد

 

 

لیست بیمه های طرف قرارداد:

v    بیمه های سلامت (روستائی، کارکنان دولت، سایر اقشار اتباع خارجی، همگانی و ایرانیان)

v    تأمین اجتماعی

v    کمیته امداد امام خمینی (ره)

v    هواپیمائی هما

v    بانک تجارت

v    شهرداری

توجه: این مرکز، طرف قرارداد با بیمه نیروهای مسلح نمی باشد.

 

 

لیست بیمه های طرف قرارداد:

v    بیمه های سلامت (روستائی، کارکنان دولت، سایر اقشار اتباع خارجی، همگانی و ایرانیان)

v    تأمین اجتماعی

v    کمیته امداد امام خمینی (ره)

v    هواپیمائی هما

v    بانک تجارت

v    شهرداری

توجه: این مرکز، طرف قرارداد با بیمه نیروهای مسلح نمی باشد.