ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

گیتی شمس

رتـبه علـمی: استادیار
دكتراي روانشناسي
gkshams2000@yahoo.com

مجید صادقی

رتـبه علـمی: استاد
متخصص روانپزشكي
sadeghmj@sina.tums.ac.ir

سید محمود طباطبائی

رتـبه علـمی: استاد
متخصص روان پزشکی
smtabataba_md@yahoo.com

مریم طباطبائی مطلق

رتـبه علـمی: دانشیار
متخصص روان پزشکی
tabatabaee@sina.tums.ac.ir

جواد علاقبند

رتـبه علـمی: دانشیار
فوق تخصص روان¬پزشکی کودک و نوجوان
jalaghbandrad@gmail.com

فائزه غلامیان

رتـبه علـمی: استادیار
متخصص روان پزشکی
fa.gholamian@gmail.com

نیایش محبی

رتـبه علـمی: استادیار
دکترای تخصصی فارماکوتراپی
niayesh_mohebbi@yahoo.com

ابوالفضل محمدی

رتـبه علـمی: استادیار
دکترای تخصصی روان¬¬شناسی بالینی
a-mohammadi@sina.tums.ac.ir

محمدرضا محمدی

رتـبه علـمی: استاد
فوق تخصص روان¬پزشکی کودک و نوجوان
mohammadimr@tums.ac.ir

فاطمه محمدیان

رتـبه علـمی: استادیار
دکترای تخصصی بیماری¬های مغز و اعصاب
fm4568@yahoo.com

جواد محمودی قرائی

رتـبه علـمی: دانشیار
فوق تخصص روان¬پزشکی کودک و نوجوان
jmahmoudi@sina.tums.ac.ir

مهتاب معتمد

رتـبه علـمی: استادیار
متخصص روان پزشکی
mmotamed@sina.tums.ac.ir