ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

مهدیه معین الغربایی

رتـبه علـمی: استادیار
دکترای تخصصی روانپزشکی
moin_drm@yahoo.co.uk

زهرا میرسپاسی

رتـبه علـمی: استادیار
دکترای تخصصی روانپزشکی
mirsepassizahra@gmail.com

علی اکبر نجاتی صفا

رتـبه علـمی: استاد
متخصص روان پزشکی
nejatisafa@tums.ac.ir

سید حمیدرضا نقوی

رتـبه علـمی: استادیار
دکترای تخصصی روانپزشکی
hrnaghavi@live.com

احمدعلی نوربالا

رتـبه علـمی: استاد
دکترای تخصصی روانپزشکی
noorbala@tums.ac.ir

مریم نوروزیان

رتـبه علـمی: استاد
دکترای تخصصی بیماری¬های مغز و اعصاب
maryam.noroozian.mn@gmail.com

مـونا هاشـم زاده

رتـبه علـمی: استـادیـار
دکتـرای تخصصـی روان¬پزشکـی، فلـوشیپ روان¬درمانـی
dr_mhashemzadeh@yahoo.com

زهرا وهابی

رتـبه علـمی: استادیار
دکترای تخصصی بیماری¬های مغز و اعصاب
zvahabi@sina.tums.ac.ir

سیدطه یحیوی

رتـبه علـمی: استادیار
دکتری تخصصی روان پزشکی
s.t.yahyavi@gmail.com