ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه
اسکیـزوفرنـی
افسردگـی
آلـزایمـر
وسـواس
اصـول دارو درمانـی
دربـاره داروی کلـوزاپیـن
دربـاره داروی لیتیـم
استـرس شفلـی
بهـداشت خـواب
مـدیریت خشـم
مـدیریت استـرس
انگ اجتمـاعـی ابتـلا به کـرونـا ویـروس
برخـورد با خانـواده در بحـران- ویـژه تیـم درمـان
سلامت روان در بحـران- ویـژه کـادر درمـان
کودکـان در بحـران کـرونـا
مـدیریت بحـران و سلامت روان- ویـژه مـدیـران
مـدیریت بحـران و سلامت روان- ویـژه مـدیـران تیـم‌هـای بهداشتـی درمانـی
اضطـراب در بیمـاران بستـری به علت کـرونـا ویـروس جـدیـد
توصیـه‌هـایـی برای افراد مبتلا به "افسـردگـی" در همه‌گیـری ویروس کـرونـا
توصیـه‌هایـی برای افـراد مبتلا به «اضطـراب بیمـاری» در همـه‌گیـری ویـروس کـرونـا
توصیـه‌هـایـی برای افراد مبتلا به " وسـواس" در همـه‌گیـری ویروس کـرونـا
سالمنـدان در همـه‌گیـری ویـروس کـرونـا