ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

برگزاری کمیته مدیریت اجرایی اجرایی بیمارستان روزبه

نویسنده: محمد علی پور
1399/6/4
محمد علی پور

به گزارش روابط عمومی بیمارستان روزبه، کمیته مدیریت اجرایی، روز دوشنبه ۳ شهریور ۹۸ با حضور رئیس و مدیر بیمارستان و جمعی از اساتید و اعضای اصلی کمیته در سالن شورای ساختمان اورژانس برگزار شد.
در این جلسه در خصوص آیین نامه داخلی کمیته های بیمارستان، نحوه ارزیابی عملکرد و شرح برنامه و شرح وظایف دبیران کمیته، بررسی اعضا، زمان برگزاری جلسات و ... مطالبی بیان شد و با برخی اصلاحات به تصویب کمیته رسید.
در ادامه جلسه در خصوص درصد اشغال تخت بخش های زنان و تعیین تکلیف بخشهای بستری تصمیم گیری صورت گرفت و مقرر گردید به صورت موقت برنای زنان به مدت ۳ ماه پذیرای بیماران آقا باشد. همچنین در این جلسه در خصوص جابجایی نیروی انسانی، برنامه های آموزشی پیرامون این جابجایی و موارد مربوط به تغییر کاربری بحث و تبادل نظر شد.

عکاس: محمد علی پور
عکاس: محمد علی پور