ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

برگزاری کمیته خدمات سرپایی و درمانگاه و کمیته پایش و سنجش کیفیت

نویسنده: محمد علی پور
1399/6/23
محمد علی پور

به گزارش روابط عمومی بیمارستان روزبه، کمیته خدمات سرپایی و درمانگاه و کمیته پایش و سنجش کیفیت، شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ با حضور رئیس و مدیر بیمارستان و اعضای اصلی این کمیته ها در سالن شورای ساختمان اورژانس برگزار شد.
در کمیته درمانگاه در خصوص تسریع در راه اندازی و اجرایی کردن نوبت دهی اینترنتی و تلفنی و مشکلاتی که با شرکت پیمانکار وجود دارد بحث شد. همچنین در مورد مشکل ایمنی درمانگاه روان درمانی اطفال مواردی مطرح و مقرر گردید که کارشناسان ایمنی در رفع این مشکلات برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهند.
در ادامه خانم دکتر میرسپاسی گزارش آماری در مورد خدمات آنلاین و طرح مدبر ارائه داد و بیان کرد که از اردیبهشت تا آخر مرداد مجموع ۱۷۸ مورد خدمت صورت گرفته است. در این کمیته همچنین در خصوص تکمیل نیروی درمانگاه و ارجاع بیماران سطح ۴ و ۵ تریاژ به درمانگاه جهت نوبت دهی بحث و تبادل نظر شد.
در کمیته پایش و سنجش کیفیت نیز ارتقاء عملکرد درمانگاه مورد بحث قرار گرفت و گزارشی از شاخص ها و لیستی از فرایندهای اصلی و فرعی درمانگاه اطفال و بزرگسال برای روشن شدن وضعیت موجود ارائه شد و اساتید و اعضای کمیته، نظرات خود را مطرح کرده و مقرر شد که با همفکری اساتید و همکاران، شاخص های کلیدی درمانگاه با دو رویکرد کوتاه مدت (حل مساله) و بلند مدت تعیین شود تا به ارتقاء عملکرد درمانگاه کمک کند.

عکاس: محمد علی پور
عکاس: محمد علی پور