ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

انتصاب سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان روزبه

نویسنده: محمد علی پور
1399/12/12
محمد علی پور

متن ابلاغ به شرح زیر است.
بسمه تعالی
خانم نرگس محمدی
سرپرستار محترم بخش پندار
با سلا م واحترام
با توجه به تعهد وسوابق ارزنده سرکار عالی وبر اساس پیشنهاد مدیر محترم پرستاری به موجب این ابلاغ به عنوان سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان روزبه منصوب میشوید .از شما انتظار میرود بر اساس شرح وظایف موارد ذیل را با جدیت پیگیری نمائید.

همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم وتدوین اهداف کنترل عفونت در راستای اهداف بیمارستان
آگاهی از شرح وظایف کنترل عفونت وپیگیری استانداردهای اعتباربخشی
نظارت بر عملکرد وارزیابی واحدها از نظر ضد عفونی محیط ضد عفونی دستگاهها رعایت استانداردهای پذیرش دست ،نظارت بر تجویز ومصرف آنتی بیوتیک ها ،نظارت بر جداسازی بیماران
تنظیم برنامه واکسیناسیون پرسنل
بیماریابی وشناسایی بیماران وگزارش آن به ریاست بیمارستان
ارسال آمار بیماریهای فوری ،واگیر وقابل گزارش دهی به مرکز بهداشت
ارسال شاخص وآمار کنترل عفونت به مراجع ذیربط
شرکنت در جلسات کنترل عفونت وپیگیری موارد مصوبه
شرکت در آموزش ها ومشارکت در تهیه مجموعه آموزشی وآموزش پرسنل
مشارکت در ارزیابی بیمارستان وبرنامه های بازدید

امید است در پیشبرد اهداف بیمارستان موفق وموید باشید .
دکتر سید طه یحیوی
رئیس بیمارستان روزبه

http://roozbehhospital.tums.ac.ir/public/fa