ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه
بـــا ما در تماس باشید 55419151

راه های ارتباطی با بیمارستان روزبه

دورنگــار 55412756
مدیریت 09307844689
ســامانه پیامکی 30002728

شماره تماس های مستقیم بخش های بستری و اداری

اطلاعات درمانگاه داخلی 1212
امور قراردادها داخلی 1134
آزمایشگاه داخلی 1118
اطفال پسران داخلی 1086
اطفال دختران داخلی 1090
دفتر پرستاري داخلی 1100
درمانگاه اطفال داخلی 1147
درمانگاه بزرگسالان داخلی 1152
حراست داخلی 3333
اورژانس داخلی 1171
اورژانس (ترياژ) داخلی 1224
اورژانس پرستاري داخلی 1164
برنا (زنان) داخلی 1187
برنا (مردان) داخلی 1188
زنان 1 داخلی 1017
رفاهی داخلی 1134
زنان 2 داخلی 1019
روابط عمومي داخلی 1362
مردان 1 داخلی 1041
مردان 2 داخلی 1044
كارگزيني داخلی 1139
مرکز روزانه اطفال داخلی 1181
مرکز روزانه بزرگسال داخلی 1174
مرکز روزانه بزرگسال داخلی 1186
معاون درمان داخلی 1040
مددکاری داخلی 1161
داروخانه داخلی 1156
دبيرخانه داخلی 1135
پذيرش بستري داخلی 1150
پشتيباني داخلی 1193
تأسيسات داخلی 1076
نگهباني داخلی 1069
نوار مغزی داخلی 1202
نورولوژی داخلی 1199
ترک اعتیاد داخلی 1226
نوروسایکیاتری داخلی 1107
بوفه داخلی 1049
اطلاعات اورژانس داخلی 1179
بهبود کیفیت داخلی 1129
امور قرار دادها داخلی 1134

خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشگر، بیمارستان روزبه